РОЛЬ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Михайло Ігорович Грабинський

Анотація


У статті розглянуто проблеми визначення основних принципів міжнародного права та галузевих принципів міжнародного економічного права як регуляторів сучасних міжнародних економічних правовідносинах. Висвітлено наукові позиції щодо окремих принципів міжнародного права та їх значення у регулюванні цих правовідносин. На підставі цього проведено аналіз таких принципів. Метою цього дослідження є визначити правову природу основних принципів міжнародного права та галузевих принципів міжнародного економічного права та їх вплив на сучасні міжнародні фінансово-кредитні правовідносини. У дослідженні застосовано методи узагальнення, конкретизації, аналізу, від загального до окремого тощо. За результатами дослідження з’ясовано, що основні принципи міжнародного права з певними особливостями знаходять своє відображення і у міжнародних фінансово-кредитних правовідносинах. Одним із головних завдань, які випливають із функціонування принципів міжнародного права у міжнародних фінансово-кредитних правовідносинах, є забезпечення економічної рівності та справедливості між учасниками таких відносин. Натомість, спеціальні галузеві принципи міжнародного економічного права тісно пов’язані із економічним характером таких відносин та безпосередньо з них випливають.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений. – К: Наукова думка. – 1977. – 385 с.

Гребенюк М. С. Правовий статус Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) та її еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Гребенюк Маріанна Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций // ООН. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml

Київець О. В. Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права / О. В. Київець // Право і Безпека. - 2010. – № 2. – С. 15-19.

Колодій А.М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація / А.М. Колодій // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 42-46.

Міжнародне публічне право [Текст]: підручник / за ред. В.М.Репецького. – К.: Знання, 2011. – 437 с.

Погребняк С. Втілення принципів права в юридичних актах / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 2006. – № 2 (45). – С. 21-32.

Погребняк С. Втілення принципу рівності в юридичних актах / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – №3(46). – Х. : Право, 2006. – С. 8-20.

Резолюція 3201 (S-VI) від 1 травня 1974 року "Декларація про встановлення нового міжнародного економічного порядку" // Портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_339

Статті Угоди Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс] / Міжнародний валютний фонд // Портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_921/page

Устав Организации Объединённых Наций / ООН // Портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010

Хартія економічних прав та обов'язків держав // Портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_077

Шпакович О. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Випуск 101 (Частина І). – Київ: 2011. – С. 106-110.

Юрченко К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються / К. Юрченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 61-63.

DiMascio N., Pauwelyn J. Nondiscrimination in Trade and Investment Treaties: Worlds Apart or Two Sides of the Same Coin? // The American Journal of International Law. – Vol. 102, No. 1 (Jan., 2008). – pp. 48-89

Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. – Oxford University Press, 2012. – 417 c.

Final Act and Report of the First United Nations Conference on Trade and Development / UNCTAD I (23 March - 16 June 1964) E/CONF.46/141, Vol. I // United Nations, New York, 1964. – Mode of access: http://unctad.org/en/Docs/econf46d141vol1_en.pdf

Herdegen M. Principles of International Economic Law. – OUP Oxford, 2013. – 536 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.44.0.9292

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.