Джерела авторського права ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

У Європейському Союзі


Sources of European Union law on copyright and related rights

Nataliya Soroka

Анотація


 

Проаналізовано джерела авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі з моменту його заснування, зокрема актів первинного права, що містять основні засадничі положення у цій царині; актів вторинного права ЄС у вигляді директив та регламентів, завдяки яким здійснюється регулювання вказаних правовідносин з допомогою механізмів уніфікації та гармонізації національних законодавств.Одночасно наведено  аналіз нормативно-правових  актів держав-членів, міжнародних договорів та прецедентного права у вигляді рішень Суду ЄС.

Ключові слова: джерела права, авторське право, суміжні права.

 

The present article proposes a general analysis of sources of European Union law on copyright and related rights from the moment it was established and till now. The primary law consisting mainly of the founding Treaties sets the general principles for determining European policies on copyright and related rights. Upon the entry into force of the Lisbon Treatythe EU intellectual property rights fall within the exclusive competence of the EU. Secondary legislation comprising the binding legal instruments such as EU regulations and directives should be considered as the main source of EU law on copyright and related rights. Mostly, the EU directives deal with specific categories of copyrightand related rights such as computer programs, databases, rental, lending and resale rights.The present article also deals withlegislations of members-states, international treaties and case law by the Court of Justice of the European Union.

Key words: Sources of law, copyright, related rights.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллин А. И. Право Европейских Сообществ: К вопросу классификации источников / А. И. Абдуллин // Правоведение. – 2002. – № 1. – C. 196.

Абдуллин А. И. Право интеллектуальной собственности в Европейском Союзе: генезис, унификация, перспективы развития : автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук.: спец. 12.00.03, 12.00.10 – Международное право, Европейское право. – М., 2006. – 24 с.

Авторське право і суміжні права в Європі : монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с.

Брацук І. З. Імплементація права Європейського Союзу в національних правопорядках держав-членів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук.: спец. 12.00.11. – Міжнародне право / Брацук І. З. – Львів, 2011. – 200 с.

Дроб’язко В. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу / В. Дроб’язко // Питання розвитку права інтелектуальної власності : збірник наукових праць. К. – 2006. – Вип. 4. – С. 66–113.

Дроб’язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – С. 3–13.

Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку / Р. Є. Еннан // Часопис цивілістики. – 2012. – Вип. 13. – С. 110–118.

Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю. Капіца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – С. 45–48. – (Серія Міжнародні відносини; вип. 33–34).

Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту Кодексу європейського авторського права / Л. Комзюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – С. 44–46. – (Серія Юридичні науки; вип. 88).

Комзюк Л. Т. Деякі питання гармонізації суміжних прав у контексті європейської інтеграції / Л. Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 53–59.

Комзюк Л. Т. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС / Л. Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 5. – С. 59–64.

Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору). – К. : К.І.С., 2010. – 536 с.

Конституційні акти Європейського Союзу. – К. : Юстиніан, 2005. – 512 с.

Крупчан О. О. Міжнародно-правові механізми охорони і захисту авторських прав / О.О.Крупчан // Питання розвитку права інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 8. – С. 109–110.

Право Европейского Союза : учеб. пособие / под. ред. С. Ю. Кашкина.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 274 с.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу і законодавство України / за ред. Ю. М. Капіци. – К. : Слово, 2006. – 1104 с.

Право інтелектуальної власності ЄС : навч. посібник / за ред. В. Скордамалья. – К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 156 с.

Ханина К. Генезис права интеллектуальной собственности Европейского Союза / К. Ханина // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2004. – № 4. – С. 44–54.

Caron Christophe. Droit d’auteur et droits voisins / Caron Christophe ; 3e édition. – Paris : LexisNexis SA, 2013. – 623 p.

Davis Richard. Intellectual property in Europe / Davis Richard, Tritton Guy ; 3rdedition. – London : Sweet & Maxwell, 2008. – 1275 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2014.35.0.417

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.