ВЗАЄМОДІЯ АКТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

З НАЦІОНАЛЬНИМ ПРАВОМ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ


The Interaction of International and Domestic Law: General and Theoretical Aspects

Yaryna Volosko

Анотація


Розглянуто актуальні питання взаємодії актів міжнародних міжурядових організацій з внутрішньодержавним правом з особливим акцентом на юридичній природі міжнародних організацій, яка фактично обумовлює її правотворчу діяльність. Досліджено феномен актів міжнародних організацій, характер їхніх взаємозв’язків із міжнародно-правовою реальністю, а також національно-правові механізми імплементації міжнародно-правових зобов’язань. Здійснено аналіз впливу Європейського Союзу на міжнародно-правове регулювання через призму прийняття ним правових актів.

Ключові слова: міжнародна міжурядова організація, юридична природа, юридичні акти, міжнародна правотворчість, механізм міжнародно-правового регулювання.

 

Article investigates into topical issues of interaction between legal acts of international intergovernmental organizations and national law in terms of  legal nature of international organizations which in fact determines its law-making activity. Legal acts of international organizations phenomenon is examined, as well as peculiarities of its intercommunication with international legal reality and national mechanisms of implementation of international obligations. European Union is taken into account in relation to its impact on regulation in international law through the process of adoption of legal acts.

Key words: international intergovernmental organization, legal nature, legal personality, legal acts, law-making, international legal regulation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Брацук І. Імплементація права Європейського Союзу в національних правопорядках держав-членів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11. «Міжнародне право» / І. Брацук. – Харків, 2011. – 22 с.

Вельяминов Г. Применимость международного права к спорам между государствами и иностранными лицами / Г. Вельяминов // Государство и право. – № 6. – 2013. – С. 78–85.

Дмитриев Ю. Межгосударственные обьединения: понятие, формы и классификация / Ю. А. Дмитриев, В. О. Миронов // Государство и право. – 2013. – № 3. – С. 62–71.

Драчов О. Імплементація міжнародних зобов’язань у правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11. «Міжнародне право» / О. Драчов. – Київ, 2013. – 20 с.

История международного права / под ред. А. И. Дмитриева, У. Э. Батлера. – Одесса : Феникс, 2013. – 574 с.

Кулеба Д. І. Участь України в міжнародних організаціях. Правова теорія і практика / Д. І. Кулеба. – К. : Промені, 2007. – 304 с.

Международное право : учебник / отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. Тузмухамедов. – М. : Норма, 2007. – 944 с.

Мережко А. Психологическая теория международного права (публичного и частного) / А. Мережко. – Одесса : Феникс. – 2012. – 244 с.

Мицик В. Співвідношення міжнародного і національного права: теорія і практика / В. Мицик // Український часопис міжнародного права. – 2013. – № 2. – С. 5–12.

Міжнародні організації : навч. посібник / за ред. О. С. Кучика. – К. : Знання, 2007. – 749 с.

Смирнова К. Концепція «м’якого» права (soft law) в міжнародному праві та праві Європейського Союзу / К. Смирнова // Український часопис міжнародного права. – 2012. – № 3. – С. 74–78.

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко. – К. : Знання. 2012. – 631 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2014.35.0.416

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.