ГРЕКО-МАКЕДОНСЬКИЙ КОНФЛІКТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА БАЛКАНАХ

Krzysztof Koźbiał

Анотація


Греко-македонська суперечка «про назву держави» тривала від моменту проголошення незалежності Македонії. В 1995 р. Македонія була змушена змінити свої національні символи, зображені на прапорі. Через напруження у відносинах Греція заблокувала вступ колишньої югославської республіки до НАТО.

Обнадійливим стало порозуміння між державами 2018–2019 рр.,  що виявилося у згоді Македонії змінити офіційну назву на «Республіка Північна Македонія». Це порозуміння є важливим для процесу європейської інтеграції на Балканах. Воно забезпечує підстави для продовження діалогу Брюсселя і Скоп’є, котрий може привести до інтеграції цієї держави зі структурами Євросоюзу.

Ключoвi слова: Македонія; Греція; Суперечка щодо назви Македонії; Європейська інтеграція; Балканський півострів.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


 1. Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard (ed.), Leksykon politologii, Wrocław 2003.
 2. Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), https://www.icj-cij.org/en/case/142, 07.12.2019.
 3. Domachowska Agata, O krok od przepaści? Rządzy koalicji VWRO-DPMNE i BDI a pogłębianie się podziałów etnicznych w Macedonii, [in:] Zenderowski Radosłąw, Cebul Krzysztof, Koziński Bartosz(ed.), Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, Warszawa 2016.
 4. https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/spogodba-en.pdf, 10.12.2019.
 5. https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures, 06.12.2019.
 6. https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/znow-nie-udalo-sie-otworzyc-negocjacji-akcesyjnych-z-albania-i-macedonia-pln/, 08.12.2019.
 7. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_163078.htm, 10.12.2019.
 8. https://www.wipo.int/cgi-6te/ifetch5?ENG+SIXTER+15-00+11521248-KEY+256+0+-1+F-ENG+8+10+1+25+SEP-0/HITNUM,B+GR, 05.12.2019.
 9. https://wyborcza.pl/1,75399,18217384,Projekt_Skopje_2014__Jak_ze_stolicy_Macedonii_zrobiono.html, 08.12.2019.
 10. Interim Accord (with related letters and translations of the Interim Accord in the languages of the Contracting Parties). Signed at New York on 13 September 1995, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MK_950913_Interim%20Accord%20between%20the%20Hellenic%20Republic%20and%20the%20FYROM.pdf, 18.02.2020.
 11. Karadzoski Mladen, Adamczyk Artur, Najważniejsze problemy Macedonii w procesie integracji z Unią Europejską, „Studia Europejskie” 2015, nr 2, s. 37.
 12. Koźbiał Krzysztof, The Visegrad Group Countries and the Western Balkans States. Pre-Accesion Experiences and Proposals for Macedonia, [in:] Szyszka Michał, Tomczyk Łukasz, Gulevska Valentina Petrovski Dobri (ed.), Modern social and educational challenges and phenomena. Polish and Macedonian perspective, Cracow-Bitola 2015.
 13. Koźbiał Krzysztof, Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Bałkanach. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. [in:] Knopek Jacek (ed.), Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych. Toruń 2009.
 14. Majewski Piotr, (Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, Gdańsk 2013.
 15. Mirchev Dimitar, Macedonia and its policy of accession towards the European Union, „CROSSROADS - The Macedonian Foreign Policy Journal” 2007, issue 2.
 16. North Macedonia 2019 Report, Commission staff working document, Brussels 2019, SWD (2019) 213 final, p. 3, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf, 07.12.2019.
 17. Olszewski Paweł, Macedonia. Historia i współczesność, Radom 2010.
 18. Rekść Magdalena, Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii, Łódź 2013.
 19. Rekść Magdalena, Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna, Łódź 2019.
 20. Sokołowska Patrycja, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990-2005, Toruń 2010.
 21. Stawowy-Kawka Irena, Ludność Macedonii - zmiany struktury narodowościowej w XX wieku, „Dzieje Najnowsze” 1998, No 30/2.
 22. Stawowy-Kawka Irena, Narodowe i państwowe aspiracje Macedończyków, [in:] Batowski Henryk, Machnik Jan (ed.), Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, vol. I, Kraków 1993.
 23. Szpala Marta, Macedonia Północna: decyzja o przyspieszonych wyborach parlamentarnych, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-10-23/macedonia-polnocna-decyzja-o-przyspieszonych-wyborach-parlamentarnych, 10.12.2019.
 24. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2011 Progress Report, Commission staff working paper, Brussels 2011, SEC (2011) 1203 final, p. 3, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/mk_rapport_2011_en.pdf, 07.12.2019.
 25. Wiśniewska Paula, Stolarek Kamil, Europejska polityka Grecji, Opole 2016. (ETE Working Paper 2016, vol. 2, No 4).
 26. Wolski Józef, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1992.
 27. Żornaczuk Tomasz, Wyhamowanie rozszerzenia Unii Europejskiej na Bałkanach, „Biuletyn PISM” nr 163 (1911) z 21 listopada 2019 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2020.48.0.11037

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.