РУДОПРОЯВИ САМОРОДНОЇ МІДІ ВОЛИНІ –  ТИПОВИЙ ПРИКЛАД МЕТАЛОГЕНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛАТОБАЗАЛЬТІВ

I Mysiak, L Skakun, V Melnychuk

Анотація


Високі концентрації міді в базальтовій магмі зумовлюють мідну металогенічну
спеціалізацію платобазальтів. Мідна металогенічна система у платобазальтах є на-
слідком розвитку єдиного геодинамічного басейну, який продукує структуру, скла-
дену інтрузивними комплексами, полями базальтових лав, туфами й осадовими по-
родами. Мідну металогенічну систему в цій структурі формують сульфідно-мідно-
нікелеві, самородномідні та сульфідно-мідні родовища.
Розглянуто  чинники  формування  родовищ  самородної  міді  в  товщах  пла-
тобазальтів. На підставі аналізу мідних систем з самородною міддю в ділянках роз-
витку  платобазальтів  наведено  причини  низької  продуктивності  гідротермальної
системи волинських платобазальтів на мідь. Головні сприятливі чинники для фор-
мування продуктивної мідної системи у платобазальтах такі: розвиток платобаза-
льтів  у  внутрішньоконтинентальному  рифті,  великий  масштаб  магматично-
гідротермальної  системи,  наявність  у  системі  сірки,  великі  інтрузивні  тіла,  наяв-
ність сприятливих бар’єрів осадження. Низька ефективність рудоносності волинсь-
кої магматично-гідротермальної системи зумовлена її відкритістю, недосиченістю
базальтової магми сіркою, невеликим об’ємом лав, недостатнім забезпеченням те-
плового режиму системи, а також відсутністю сприятливих бар’єрів осадження з
органікою чи карбонатами.
Ключові  слова:  платобазальти,  внутрішньоконтинентальний  рифт,  окраїнно-
континентальний  рифт,  вулканогенно-осадовий  басейн,  гідротермальна  система,
родовища  самородної  міді,  сульфідно-мідно-нікелеві  родовища,  сульфідно-мідні
родовища.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.