ВИХІДНИЙ РОСЛИННИЙ МАТЕРІАЛ, ПЕТРОГРАФІЧНИЙ СКЛАД,
ВІДНОВЛЕНІСТЬ І ВІДБИВНА ЗДАТНІСТЬ ВУГІЛЛЯ ПЛАСТА v 6
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

V.І. Uziuk

Анотація


Описані місцеположення вугільного пласта v 6 в розрізі вугленосної
формації та зміни його геологічної будови і товщини в геолого-промис-
лових і вугленосному районах. Уперше виявлено анатомо-морфологічним
методом і детально описано вихідний вуглеутворювальний рослинний ма-
теріал. Доведено переважання у середньопластових пробах вуглефікованої
фітомаси над мінеральними домішками, провідну роль мацералів групи віт-
риніту в органічній речовині вугілля, кількісне переважання мацералів гру-
пи інертиніту над мацералами групи ліптиніту, мікроінгредієнтів кларену і
дюрену над кларено-дюреном і дюрено-клареном. За наявними у прозорих
шліфах ознаками вугілля маловідновлене типу “а” і перехідне типу “аб”.
Показник відбиття вітриніту неcталий у розрізі пласта (0,90–1,03 %) і зако-
номірно збільшується від 0,51–0,55 % на північному сході басейну до 0,86–
1,35 % на південному заході.
Ключові слова: вугілля, вугільний пласт v 6 , вугленосна формація, гео-
логічна будова пласта, вуглеутворювальні рослини і тканини, мацерал, мік-
роінґредієнт, відновленість, показник відбиття вітриніту.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.