ГЕОТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ РЕГІОНАЛЬНИМ ЛАНДШАФТНИМ ПАPКОМ “ЗНЕСІННЯ” (ЛЬВІВ)

Antonina Ivanina, Oksana Pidlisnа, Halyna Hotsanyuk, Natalya Chuchman

Анотація


Регіональний ландшафтний парк “Знесіння” розміщений майже в центріЛьвова, є надзвичайно цікавим місцем у геотуристичному аспекті. Парк маєунікальну геологічну і геоморфологічну позицію. Він розташований на збігу двохгеоморфологічних областей - Подільської, представленої Лисогірською височиноюЛьвівського Опілля, та Волино-Малополіської у складі Пасмового ПобужжяМалого Полісся. В тектонічному відношенні цим одиницям відповідаютьтектонічні блоки: Львівський (Лисогірська височина) (ймовірно,Західноєвропейської платформи) і Буський (Пасмове Побужжя)Східноєвропейської платформи, які відділені один від одного різким і крутимуступом. Парк “Знесіння” - єдиний парк міста Львова, в якому є численнігеологічні об’єкти - відслонення відкладів різних геологічних періодів, джерела,техногенні форми рельєфу, а також давні сакральні споруди, під час будівництваяких використано природний камінь. Розроблено класифікацію геотуристичнихоб’єктів парку. Вони поділені на три надгрупи: природні геолого-геоморфологічні(стратиграфічні, палеонтологічні, геоморфологічні, гідрогеологічні об’єкти),рукотворні гірничо-промислові (колишні кар’єри), історико-культурні(будівельний камінь церков тощо). Запропоновано проекти геотуристичнихмаршрутів, які об’єднали 13 геосайтів і є важливими для демонстрації геологічної будови, пізнання геологічного літопису території м. Львів і показують нові підходидо геотуризму, які поєднують природу, історію та культуру.

Ключові слова: геотуризм, геотуристичні об’єкти, геотуристичні маршрути,регіональний ландшафтний парк “Знесіння”.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Геологічні пам'ятки України : у 4 т. / В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Бобровта ін.; [за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського, І. В. Антаковой]. - Київ : ДІА, 2006. -Т. 1. - 320 с.; Т. 2. - 320 с.

2. Денисик Г. І. Геосайти Поділля / Г. І. Денисик, Л. В. Страшевська, В. І. Корінний. -Вінниця : Виницька обласна друкарня, 2014. - 216 с.

3. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуші М-34XVIII (РаваРуська), М-35-XIII (Червоноград), М-35-XIX (Львів). - Київ : Міністерство екології таприродніх ресурсів України, 2004. - 118 с.

4. Завадович О. Підвищення привабливості і значення природоохоронного об'єкту привпровадженні геоекспозицій в регіональному ландшафтному парку "Знесіння" /Олександр Завадович, Юрій Зінько // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІміжнародної науково-практичної конференції. - Львів : НВФ "Карти і Атласи", 2016.- C. 157-159.

5. Іваніна А. Характеристика унікальної палеонтологічної пам'ятки - місцезнаходженняміоценової біоти в центрі Львова / A. Іваніна, Г. Гоцанюк, Г. Спільник, Г. Салінська,О. Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. - 2016. - Вип. 30. -С. 149-158.
Google Scholar

6. Іваніна А. Стандартизована характеристика природних геологічних об'єктіврегіонального ландшафтного парку «Знесіння» (Львів) / A. Іваніна, О. Підлісна //Вісник Львівського університету. Сер. геол. - 2017. - Вип. 31. - С. 132-139.

7. Іваніна А. Систематизація та характеристика геотуристичних об'єктів регіональноголандшафтного парку "Знесіння" (м. Львів) / A. Іваніна, Г. Гоцанюк, Г. Спільник,О. Підлісна // Вісник Дніпропетроського університету. Геологія, географія. - 2018. -№ 26 (1). - С. 50-63.
Crossref · Google Scholar

8. Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій : монографія /Євген Іванов. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 372 с.

9. Мальська М. П. Перспективи розвитку геотуризму в Україні / Мальська М. П.,Зінько Ю. В., Шевчук О. М. // Геотуризм : практика і досвід. Матеріали міжнародноїнаукової конференції / ред. Л. З. Скакун, І. М. Бубняк. - Львів : НВФ "Карти і атласи", 2014. - 152 с.

10.Матолич Б. М. Природні ресурси Львівщини / Б. М. Матолич, І. П. Ковальчук,Є. А. Іванов [та ін.] - Львів : ПП Лукащук В. С., 2009. - 120 с.

11. Geoheritage in Europe and its Conversation [eds. W. A. P. Wimbeidon, S. Smith-Meyer]// ProGEO, 2012. - 405 p.

REFERENCE

1. Geologichni pamyatky Ukrainy : u 4 t. - Kyiv : Dia, 2006. - Т. 1. - 320 s.; Т. 2. - 320 s.

2. Denysyk G. I., Strashevskaya L. V., Korinnyj V. І. Geosayty Podillya. - Vinnytsya :Vinnitsa oblasna drukarnya, 2014. - 216 s.

3. Derzhavna geologichna karta Ukrainy maschtabu 1:200 000, arkushi М-34XVIII (RavaRuska), М-35-XIII (Chervonograd), М-35-XIX (Lviv). - Kyiv : Ministerstvo ekologii tapryrodnych resursiv Ukrainy, 2004. - 118 s.

4. Geoheritage in Europe and its Conversation [eds. W. A. P. Wimbeidon, S. Smith-Meyer]. -ProGEO, 2012. - 405 p.

5. Ivanina A., Hotsanyuk H., Spilnyk H., Salinska H., Pidlisna O. Characteristika unikalnoipaleontologichnoi pamyatky - misceznaxodzhennya miocenovoi bioty v centri Lvova. -Visnyk Lvivskogo universytetu. Ser. geol. - 2016. - Vyp. 30. - S. 149-158.
Google Scholar

6. Ivanina A., Pidlisna O. Standartyzovana charakterystyka pryrodnych geologichnychob'yektiv regionalnogo landshaftnogo parku "Znesinnya" (Lviv). - Visnyk Lvivskogouniversytetu. Ser. geol. - 2017. - Vyp. 31. - S. 132-139.

7. Ivanina A., Hotsanyuk H., Spilnyk H., Pidlisna O. Systematyzacia ta characterystykageoturystychnych ob'yektiv regionalnogo landshaftnogo parku "Znesinnya" (L'viv). -Visnyk Dnipropetrovskogo universytetu. Geologiya, geography. - 2018. - № 26 (1). - S.50-63.
Crossref · Google Scholar

8. Ivanov Ye. Geokadastrovi doslidzhennya girnychopromyslovych terytoriyi : monografiya.-Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU imeni I. Franka, 2009. - 372 s.

9. Malska M. P., Zin'ko Yu. V., Shevchuk O. M. Perspektyvy rozvytku geoturyzmu v Ukraini.- Geoturyzm : praktyka i dosvid: Materialy mizchnarodnoi naukovo-praktychnoikonferencii. - Lviv : NVF "Каrty i atlasy", 2014. - S. 152.

10. Matolych B. M. Pryrodni resursu Lvivshchyny. - Lviv : PP Lukashchuk V. S., 2009. -120 s.

11. Zavadovych O., Zin'ko Yu. Pidvyshchennya pryvablyvosti i znachennyapryrodoochoronnogo ob'yekty pry vprovadzhenni geoekspozyciy v regionalnomylandshaftnomu parku "Znesinnya". - Geoturyzm: praktyka i dosvid: Materialy ІІmizchnarodnoi naukovo-praktychnoi konferencii. - Lviv: NVF "Каrty i atlasy", 2016. -S. 157-159.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.