ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ МЕЖ В ОСАДОВО-ШАРУВАТИХ СИСТЕМАХ

Yaryna Tuzyak

Анотація


У статті розглянуто теоретичні й прикладні аспекти виявлення і проведення   геологічних меж (ГМ) в осадово-шаруватих системах (ОШС). На підставі аналізу   сучасних концепцій і наукових підходів у геології (стратиграфії) розроблено   модель класифікації з виділенням типів – хроностратиграфічні, стратиграфічні,   фізичні. Розглянуті принципи, критерії та ознаки визначення їхніх типів. До   головних принципів належать: зміна складу та умов утворення субстрату, характер   контактів, зміна евстатичного рівня Світового океану, поширення по площі й у   розрізах, характер конфігурації границь, етапи формування. Головними критеріями   є: речовинно-генетичний, структурно-тектонічний, евстатичний, просторовочасовий, геометрія і стадійність границь. Головні ознаки охоплюють: літологоседиментологічні, генетичні, характер залягання (згідне, незгідне),   трансгресивність чи регресивність меж, часовий (хроностратиграфічні,   біостратиграфічні, ізо- й діахронні) та просторовий (глобальні (ТГСГ/GSSP),   регіональні (маркувальні горизонти), локальні) аспекти, прості, складні   (комбіновані), одностадійні, багатостадійні. З’ясовано геотуристичний потенціал   геологічних границь. Обґрунтовано їхнє наукове, прикладне і культурно-освітнє   значення.  

Головна роль належить речовинно-генетичним критеріям – субстратній   речовині, яка містить усі необхідні змінні характеристики – фізико-хімічні,   біохімічні, біотичні, седиментологічні, важливі для ідентифікації, діагностики,   простеження і проведення меж та виокремлення й оконтурення геологічних тіл   різного ієрархічного рівня. В основі цього критерію лежить комплекс літологоседиментологічних і генетичних ознак. Зміна літологічного складу й умов   утворення субстрату сприяє визначенню згідного (поступового) й незгідного (фіксування перерв у седиментації) залягання в геологічних розрізах. До них   належать фізико-хімічні (геофізичні, геохімічні, хемо-, магніто-, сейсмо- та   циклостратиграфічні), літолого-седименто-логічні (наявність мінеральних   включень – глауконіт, конкреції різного складу (фосфоритові, карбонатні,   кременисті, марганцеві, залізисті та ін.), седиментаційні (глинисті прошарки,   прошарки вулканогенних порід, сапропелеві прошарки, базальні конгломерати, кори звітрювання, викопний карст; наявність текстур – механогліфів, біогліфів   (іхнофосилій – викопних слідів життєдіяльності), біотичні (палеонтологобіостратиграфічні – наявність змішаних комплексів фауни (різновікових,   різнофаціальних, різного збереження), заміщення стінки скелетів (піритизація,   глауконітизація, окварцювання, опалітизація, фосфатизація), поступова зміна   комплексів викопних організмів – критерій фіксування згідного залягання) ознаки.  Генетичні ознаки використовують для виокремлення й оконтурення породношаруватих систем різного ієрархічного рівня від простих геологічних тіл до їх   складно побудованих асоціацій (фаціальних, формаційних, меж секвенсів, циклів  різного порядку та ін.).  

Ключові слова геологічні межі (ГМ), осадово-шаруваті системи (ОШС), речовинно-генетичний критерій.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Барабошкин Е. Ю. Перерывы в геологической летописи: проблемы и способы решения /Е. Ю. Барабошкин // Науки о Земле. Соросовский образовательный журнал. - Т. 7. - №1. - 2001. - С. 57-63.
Google Scholar

2. Геологическая съемка и картографирование. Полевая практика : учебное пособие длястудентов по специальности Т 20.01.00 "Геология и разведка полезных ископаемых"/ В.Н. Губин, А. К. Карабанов, А. М. Ковхуто. - Минск : БГУ, 2000. - 108 с.
Google Scholar

3. Геологічні пам'ятки України : у 4 т. / В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Бобров таін. [за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського, І. В. Антакової]. - Київ : ДІА, 2006. - Т. 1. -320 с. - Т. 2. - 320 с.

4. Лещух Р. Й. Стратиграфія : навч.-метод. посібник / Р. Й. Лещух, А. В. Іваніна. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. - 93 с.

5. Международный стратиграфический справочник: Сокращенная версия. - Москва : Геос,2002. - 38 с.

6. Палымский Б. Ф. Введение в общую геологию : [учеб. пособие] / Б. Ф. Палымский, В. Г.Шахтыров ; Хабар. гос. техн. ун-т, Магад. фил., РАН, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост.комплекс. науч.-исслед. ин-т. - Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1995. - 38 с.

7. Стратиграфічний кодекс України / відп. ред. П. Ф. Гожик. - 2-е вид. - Київ, 2012. - 66 с.

8. Тузяк Я. М. Літолого-седиментологічні критерії проведення лімітотипів неогену(міоцену) Волино-Поділля (Східне Розточчя, Опілля): новий погляд на стратиграфію /Я. М. Тузяк, С. Г. Бакаєва // Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладівУкраїни: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальшихдосліджень: Матеріали ХХХVI сесії Палеонтологічного товариства НАН України(Львів, 24-26 вересня 2015 р.). - Київ, 2015. - С. 68-70.

9. Bakayeva S. The Serravallian-Tortonian boundary at Eastern Roztochya (Western Ukraine):criteria for definition / S. Bakayeva, Ya. Tuzyak // STRATI-2015. 2nd International Congresson Stratigraphy 19-23. July 2015, Graz, Austria / Abstracts / Berichte des Institutes fürErdwissenschaften Karl-Franzens-Universität Graz. - Band 21. - Р. 26.
Google Scholar

10. Bakayeva S. Foraminiferal assemblage from the Cretaceous basal phosphorite layer of Podillya(Western Ukraine) / S. Bakayeva, Ya. Tuzyak // 17th Czech-Slovak-Polish PalаeontologicalConference Kraków, 20-21 October 2016. Abstract Volume. - P. 19.

11. International chronostratigraphic chart v 2018/04. International Commission on Stratigraphy.2018 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2016-04.jpg

12. MacEachern J. A. Chapter 6. Sequence Stratigraphy / J. A. MacEachern, S. E. Dashtgard, D.Knaust, O. Catuneanu, K. L. Bann, S. G. Pemberton. In: Knaust D., Bromley R. G. (eds.) TraceFossils as Indicators of Sedimentary Environments // Developments in Sedimentology. - Vol.64. - 2012. - P. 157-194.
Crossref · Google Scholar

13. The Geologic Time Scale 2012 [Text] / F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz, G. M.Ogg (eds.). Amsterdam et al.: Elsevier, 2012. - Vol. 1, 2. - XVIII+1144 p.

14. The European Association for the conservation of the geological heritage [Електроннийресурс]. - Режим доступу : http://www.progeo.ngo/

REFERENCES

1. Baraboshkin Ye. Yu. Pereryvy v geologicheskoy letopisi: problemy i sposoby resheniya. Naukio Zemle. Sorosovskiy obrazovatelniy jurnal. - Т. 7. - N 1. - 2001. - S. 57-63.
Google Scholar

2. Geologicheskaya s'yomka i kartografirovanie. Polevaya praktika: Uchebnoe posobiye dlyastudentov po spetsialnosti Т 20.01.00 "Geologiya i razvedka poleznych iskopayemych". -Minsk : BGU, 2000. - 108 s.
Google Scholar

3. Geologichni pam'yatky Ukrainy : u 4 t. - Kyev : DIA, 2006. - Т. 1. - 320 s. - Т. 2. - 320 s.

4. Leschukh R. Y. Stratigrafiya : navch.-metod. posibnyk. - Lviv : Vydavnychiy centr LNU imeniIvana Franka, 2002. - 93 s.

5. Mezhdunarodniy stratigraficheskiy spravochnik : Sokraschonnaya versiya. - Mосква : Geos,2002. - 38 s.

6. Palymskiy B. F. Vvedeniye v obschuyu geologiyu : [учеб. пособие]. Habar. gos. tehn. un-t;Magad. fil.; RAN, Dal'nevost. otd-nie; Sev.-Vost. komplex. nauch.-issled. in-t. - Magadan :SVKNII DVO RAN, 1995. - 38 s.

7. Stratigraphic code of Ukraine (Stratigrafichniy kodeks Ukrainy) / Resp. editor P. F.Gozhyk. 2-nd edition. - Kyiv, 2012. - 66 p.

8. Tuzyak Ya. M. Litologo-sedymentologichni kriteriyi provedennya limitotypiv neogenu(miocenu) Volyno-Podillya (Schidne Roztochya, Opillya): noviy poglyad na stratigrafiyu.Stratotypovi ta oporni rozrizy fanerozoyskich vidkladiv Ukrainy : suchasniy stanpaleontologichnoyi vyvchenosti ta perspektyvy podalshich doslidjen' : Materialy ХХХVI sesiyiPaleontologichnogo tovarystva NAN Ukrainy (Lviv, 24-26 veresnya 2015 r.). - Кyiv, 2015. -S. 68-70.

9. Bakayeva S. The Serravallian-Tortonian boundary at Eastern Roztochya (Western Ukraine):criteria for definition. STRATI-2015. 2nd International Congress on Stratigraphy 19-23. July2015, Graz, Austria / Abstracts / Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-FranzensUniversität Graz. - Band 21. - Р. 26.
Google Scholar

10. Bakayeva S. Foraminiferal assemblage from the Cretaceous basal phosphorite layer of Podillya(Western Ukraine). 17th Czech-Slovak-Polish Palаeontological Conference Kraków, 20-21October 2016. Abstract Volume. - Kraków. - P. 19.

11. International chronostratigraphic chart v 2018/02. International Commission on Stratigraphy.2018 [Еlectronic resource]. - Access mode :http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2016-04.jpg

12. MacEachern J. A. Chapter 6. Sequence Stratigraphy. Trace Fossils as Indicators of SedimentaryEnvironments. Developments in Sedimentology. - Vol. 64. - 2012. - P. 157-194.
Crossref · Google Scholar

13. The Geologic Time Scale 2012 [Text]. - Amsterdam et al.: Elsevier, 2012. - Vol. 1, 2. -XVIII+1144 p.

14. The European Association for the conservation of the geological heritage [Еlectronic resource].- Access mode : http://www.progeo.ngo/

15. The European Association for the conservation of the geological heritage [Еlectronic resource].- Access mode : http://www.progeo.ngo/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.