CЕРЕДНЬО-ВЕРХНЬОЕОЦЕНОВА ОЛІСТОСТРОМА Р. ТИШІВНИЦІ (СКИБОВИЙ ПОКРИВ, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Larysa Heneralova, Leonid Khomyak

Анотація


Мета праці – уточнення будови розрізу та вивчення фаціальної належності комплексу осадових порід середнього-верхнього еоцену Орівської скиби Скибового покриву в басейні середній течії р. Тишівниця. Методика. Використано методику седиментологічного аналізу. Виявлені структурно-текстурні риси порід порівнювали з діагностичними ознаками літодинамічних типів осадів приконтинентальних океанічних геодинамічних обстановок. Результати, наукова новизна. Досліджено верхню частину попельської фації (світи), яка є фаціальним аналогом середньо-верхньоеоценової бистрицької світи. Нижче порід нижнього кременевого горизонту виявлено олістостромові утворення неповною потужністю близько 30–35 м. Вирізнено й описано декілька горизонтів дебритів й олістостром з олістолітами екзотичних порід, перешарованих з пакетами тонкоритмічного флішу бистрицької світи. Ця олістострома є гравітаційним палеомікститом, у якому зафіксовано утворення підводних осувів споріднених механізмів утворення. В її будові є підводно-осувні дисгармонійні складки в породах матриксу та олістоліти з автохтонних пакетів матриксу. Серед олістолітів виявлено різні за розміром, формою та складом породи. Окатані кластоліти частіше представлені масивними пелітоморфними і рифогенними вапняками, розміром від перших сантиметрів до півтора метра. Необкатані та слабо обкатані кластоліти складені переважно теригенними породами різних вікових груп, ступеня діагенетичних і постдіагенетичних змін. Матриксом олістостромових утворень слугують зеленкувато-сірі дрібнозернисті турбідити й аргіліти (геміпелагіти). Вивчений cтратиграфічний розріз відповідає проксимальним фаціям верхнього і середнього фенів підводного конуса виносу континентального підніжжя та нижньої частини його схилу. Передумовою підводно-осувних процесів на схилах флішового басейну стала активізація тектонічних рухів піренейської фази в регіоні. Свідченнями землетрусів є численні тіла нептунічних дайок часто субкарпатського простягання, які перетинають як комплекс олістостроми, так і відклади менілітової світи. Практична значимість. Уперше детально схарактеризовано олістостромові утворення у розрізі перехідної ланки від середньо-верхньоеоценових до олігоценових відкладів у межах Орівської скиби. Завдяки цьому уточнено стратиграфічне розчленування відкладів розрізів еоцену Скибового покриву та межі поширення попельської фації.

Ключові слова: Скибовий покрив, літодинамічний тип, олістострома, осувні складки, турбідит, нептунічна дайка.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Ващенко В. О. Про стратиграфію та седиментологічні особливості неогенових молас Бориславсько-Покутських та Самбірського покривів Українського Прикарпаття /В. О. Ващенко, О. М. Гнилко // Геологія і геохімія горючих копалин. - 2003. - № 1. -С. 87-101.
Google Scholar

2. Вялов О. С. Палеогеновый флиш северного склона Карпат / О. С. Вялов. - Киев : Издво АН УССР, 1961. - 135 с.

3. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. Ч. I / [М. П. Габинет,Я. О. Кульчицкий, О. И. Матковский, А. А. Ясинская]. - Киев : Вища школа, 1977. -220 с.
Google Scholar

4. Гнилко О. М. Хаотичні утворення південно-західної частини Кросненської зони -продукти зародження та розвитку Дуклянського покриву (Українські Карпати) /О. М. Гнилко // Геодинаміка. - 2000. - № 1 (3). - С. 65-74.
Google Scholar

5. Гнилко О. М. Принципи виділення, характерні особливості, типізація та походження олістостром і меланжів Українських Карпат / О. М. Гнилко // Вісник Львів. ун-ту.Сер. геол. - 2011. - Вип. 25. - С. 20-35.
Google Scholar

6. Гнилко О. М. Геологічна будова та еволюція Українських Карпат : автореф. дис. наздобуття наук. ступеня доктора геол. наук : спец. 04.00.01 "загальна та регіональнагеологія"/ Олег Мирославович Гнилко. - Львів, 2016. - 46 с.
Google Scholar

7. Григорчак Л. В. Корреляция и расчленение эоценовых отложений в центральной части Внутренней зоны Предкарпатского прогиба и Береговой скибы Карпат /Л. В. Григорчак, Н. В. Маслун // Докл. АН УССР. - 1971. - № 6. - 487-490.

8. Грузман А. Д. Унифицированые схемы стратиграфии верхнемеловых и палеогеновыхотложений Украинских Карпат / А. Д. Грузман, Н. В. Дабагян, С. С. Круглов и др. //Палеонтол. сб. - 1966. - № 3. - Вып. 2. - С. 140-142.

9. Досин Г. Д. Палеогеновая система (Скибовая зона) / Г. Д. Досин, П. Ю. Лозыняк,Ф. П. Темнюк, В. А. Шакин // Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат. - Москва : 1971. - С. 141-149.

10. Иваник М. М. К стратиграфическому расчленению палеогеновых отложений юговосточной части Внутренней зоны Предкарпатского прогиба / М. М. Иваник,Н. В. Маслун, В. К. Сельский // Докл. АН УССР. - 1970. - № 10. - С. 894-896.

11. История геологического развития Украинских Карпат / [Вялов О. С., Гавура С. П.,Даныш В. В. и др]. - Киев : Наук. думка, 1981. - 180 с.
Google Scholar

12. Кузовенко В. До природи й умов розміщення "скель" неокомських діябазів уБуркутському покриві Українських Карпат / Владілен Кузовенко, ВолодимирШлапінський // Праці НТШ. Геол. збірник. - Львів, 2007. - Т. ХІХ. - С. 40-49.
Google Scholar

13. Леонов М. Г. Олистостромы в структуре складчатых областей / М. Г. Леонов. -Москва : Наука, 1981. - 175 с.
Google Scholar

14. Маслун Н. В. Верхнеэоценовые отложения Украинских Карпат и условия их формирования / Н. В. Маслун, В. К. Сельський // Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. - Киев, 1984. - С. 115-122.

15. Мурдмаа И. О. Фации океанов / И. О. Мурдмаа. - Москва : Наука, 1987. - 303 с.

16. Мятлюк Е. В. Фораминиферы флишевых отложений Восточных Карпат (мелпалеоген) / Е. В. Мятлюк // Тр. ВНИГРИ. - 1970. - Вып. 282. - 360 с.
Google Scholar

17. Обстановки осадконакопления и фации. Т. 2 / [Рединг Х. Г., Коллинсон Дж. Д., Аален Ф. А. и др.] ; под. ред. Х. Рединга ; пер. с англ. - Москва : Мир, 1990. - 384 с.

18. Романовский С. И. Геодинамические режимы осадконакопления. Циклогенез /С. И. Романовский. - Ленинград : Недра, 1985. - 263 с.
Google Scholar

19. Стратотипы меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат / [О. С. Вялов,С. П. Гавура, В. В. Даныш и др.]. - Киев : Наук. думка, 1988. - 204 с.
Google Scholar

20. Abbate F. Olistostromes and olistolithes / F. Abbate, V. Bortolotti, P. Passerini //Sediment. Geol. - 1970. - Vol. 4. - N 314. - P. 521-557.
CrossrefGoogle Scholar

21. Hlylko S. The micropaleontological record of the Popiele Formation mass movementdeposits (Outer Carpatians) - preliminary data / S. Hlylko, A. Waskowska, V. Vashchenko,J. Koval-Kasprsyk, J. Golonka, T. Slomka // 19th Czech-Slovak-Polish PaleontologicalConference and MIKRO 2018 workshop - West Bohemian Museum in Pilsen -2018. -Special Vol. - P. 30.

22. Einsele G. Sedimentary Basins: evolution, facies and sediment budget / G. Einsele. -Berlin : Springer-Verlag, 1992. - 615 p.
Crossref

23. Festa A. Origin and significance of olistostromes in the evolution of orogenic belts: Aglobal synthesis / Andrea Festa, Kei Ogata, Gian Andrea Pini, Yildirim Dilek, Juan LuisAlonso // Gondwana Research. - 2016. - Vol. 39. - P. 180-203.
CrossrefGoogle Scholar

24. Festa A. Mass-transport deposits, olistostromes and soft-sediment deformation in modernand ancient continental margins, and associated natural hazards / A. Festa, Y. Dilek,H.-J. Gawlick, S. Missoni // Marine Geology. - 2014. - Special Issue 356. - P. 1-4.
Crossref Google Scholar

25. Festa A. Structural anatomy of the Ligurian accretionary wedge (Monferrato, NW Italy),and evolution of superposed mélanges / A. Festa, Y. Dilek, G. Codegone, S. Cavagna,G. A. Pini / Geological Society of America Bulletin. - 2013. - Vol. 125 (9-10). - P. 1580-1598.
Crossref Google Scholar

26. Flores G. The results of the studies on petroleum exploration in Sicily: discussion /G. Flores // Bollettino del Servizio Geologico d'Italia. -1956. - Vol. 78. - P. 46-47 (Englishtranslation of the 1955 paper).

27. Mutti E. Turbidites and turbidity currents from Alpine "flysch" to the exploration ofcontinental margins / E. Mutti, D. Bernoulli, F. Ricci Lucchi, R. Tinterri // Sedimentology. -2009. - Vol. 56. - P. 267-318.
Crossref Google Scholar

28. Posamentier H. W. Deep-Water Turbidites and Submarine Fans Facies Models Revisited.SEPM Special Publication / H. W. Posamentier, R. G. Walker. - 2006. - N 84. - Р. 1-122.
Crossref

REFERENCES

1. Vaschenko, V. O., Gnilko, O. M. Pro stratigrafiyu ta sedimentologichni osoblivostineogenovih molas Borislavsko-Pokutskih ta SambIrskogo pokrivIv UkraYinskogoPrikarpattya. Geologiya i geohimiya goryuchih kopalin, 1, 87-101.
Google Scholar

2. Vyalov, O. S. (1961). Paleogenovyiy flish severnogo sklona Karpat. - K. : Izd-voAN USSR.

3. Gabinet, M. P., Kulchitskiy, Ya. O. Matkovskiy, O. I., Yasinskaya, A. A. (1977).Geologiya i poleznyie iskopaemyie Ukrainskih Karpat. Ch. I - K. : Vischa shkola.
Google Scholar

4. Gnilko, O. M. (2000). Haotichni utvorennya pivdenno-zahidnoyi chastini Krosnenskoyizoni - produkti zarodzhennya ta rozvitku Duklyanskogo pokrivu (Ukrayinski Karpati).Geodinamika, 1 (3), 65-74.
Google Scholar

5. Gnilko, O. M. (2011). Printsipi vidilennya, harakterni osoblivosti, tipizatsiya tapohodzhennya olIstostrom i melanzhiv Ukrayinskih Karpat. Visnik Lviv. un-tu. Ser. geol,25, 20-35.
Google Scholar

6. Gnilko, O. M. (2016). Geologichna budova ta evolyutsiya Ukrayinskih Karpat: avtoref.dis. na zdobuttya nauk. stupenya doktora geol. nauk : spets. 04. 00. 01 "zagalna taregIonalna geologIya"/ Gnilko Oleg Miroslavovich. Lviv.
Google Scholar

7. Grigorchak, L. V., Maslun, N. V. (1971). Korrelyatsiya i raschlenenie eotsenovyihotlozheniy v tsentralnoy chasti Vnutrenney zonyi Predkarpatskogo progiba i Beregovoyskibyi Karpat. Dokl. AN USSR, 6, 487-490.

8. Gruzman, A. D., Dabagyan, N. V., Kruglov, S. S. i dr. (1966). Unifitsirovanyie shemyistratigrafii verhnemelovyih i paleogenovyih otlozheniy Ukrainskih Karpat. Paleontol.Sb., 3, 140-142.

9. Dosin G. D., Lozyinyak, Yu., Temnyuk, F. P., Shakin, V. A. Paleogenovaya sistema(Skibovaya zona) (1971). Geologicheskoe stroenie i goryuchie iskopaemyie UkrainskihKarpat. - M. : Nedra.

10. Ivanik, M. M. Maslun, N. V., Selskiy, V. K. (1970). K stratigraficheskomu raschleneniyupaleogenovyih otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Vnutrenney zonyi Predkarpatskogoprogiba. Dokl. AN USSR, 10, 894-896.

11. Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danyish, V. V. i dr (1981). Istoriya geologicheskogorazvitiya Ukrainskih Karpat. K. : Nauk. dumka.
Google Scholar

12. Kuzovenko, V., ShlapInskiy, V. (2007). Do prirodi y umov rozmischennya «skel»neokomskih diyabaziv u Burkutskomu pokrivi Ukrayinskih Karpat. Pratsi NTSh. Geol.zbirnik, XIX, 40-49.
Google Scholar

13. Leonov, M. G. (1981). Olistostromyi v strukture skladchatyih oblastey. M. : Nauka, 1981.
Google Scholar

14. Maslun, N. V., Selskiy, V. K. (1984). Verhneeotsenovyie otlozheniya Ukrainskih Karpat iusloviya ih formirovaniya. Paleontologiya i stratigrafiya fanerozoya Ukrainyi. Kiev.

15. Murdmaa, I. O. (1987). Fatsii okeanov. - M. : Nauka.

16. Myatlyuk E. V. (1970). Foraminiferyi flishevyih otlozheniy Vostochnyih Karpat (melpaleogen). Tr. VNIGRI.
Google Scholar

17. Reding, H. G., Kollinson, Dzh. D., Aalen, F. A. i dr. (1990). Obstanovkiosadkonakopleniya i fatsii. T. 2. Pod. red. H. Redinga; per. s angl. M. : Mir.

18. Romanovskiy, S. I. (1985). Geodinamicheskie rezhimyi osadkonakopleniya. Tsiklogenez.L. : Nedra.
Google Scholar

19. Vyalov, O.S., Gavura, S. P., Danyish, V. V. i dr (1988). Stratotipyi melovyih ipaleogenovyih otlozheniy Ukrinskih Karpat. K. : Nauk. dumka.
Google Scholar

20. Abbate, F., Bortolotti, V., Passerini, P. (1970). Olistostromes and olistolithes. Sediment.Geol., 4, 314, 521-557.
CrossrefGoogle Scholar

21. Hlylko, S., Waskowska, A., Vashchenko, V., Koval-Kasprsyk J., Golonka J., Slomka T.(2018). The micropaleontological record of the Popiele Formation mass movementdeposits (Outer Carpatians) - preliminary data. 19th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference and MIKRO 2018 workshop - West Bohemian Museum inPilsen, Special Vol., 30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.