ЛІТОЛОГІЧНІ І ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕМБРІЙСЬКИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ, РОЗКРИТИХ СВЕРДЛОВИНАМИ ГЛИНЯНИ-1,
ВОЛОДИМИРІВСЬКА-1, БУЧАЧ-1 І ЗАЛІЗЦІ-1 (ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ) 

Hanna Fedchun

Анотація


Розглянуто геологічну будову та перспективи нафтогазоносності кембрійських відкладів Волино-Поділля. У статті досліджено керновий матеріал зі свердловин Глиняни-1, Володимирівська-1, Бучач-1 і Залізці-1. Проведено аналіз літологічного складу та фільтраційно-ємнісних особливостей відкладів.

За результатами досліджень з’ясовано, що пісковики зі свердловини Глиняни-1є міцні, ущільнені та практично непроникні. Відклади зі свердловини Володимирівська-1 ущільнені і міцно зцементовані.

Пісковики зі свердловин Залізці-1 (1 145–1 147 м) і Бучач-1 (інтервал 1 634,5–1 637,5 м) належать до стохідської світи. За літологічними особливостями вониподібні, але за фільтраційно-ємнісними властивостями дещо відрізняються. Так,пісковики зі свердловини Залізці-1 вдвічі перевищують показники абсолютноїпроникності та відкритої пористості за пісковики у свердловині Бучач-1. Протенаявність органічної речовини у цих відкладах свідчить про сприятливі умови длянагромадження вуглеводнів. 1

Доведено, що кращі колекторські властивості мають відклади зі свердловинБучач-1 і Залізці-1. Породи зі свердловин Глиняни-1 та Володимирівська-1 маютьдещо гірші властивості, що зумовлено більшою глибиною залягання й погіршенням колекторських властивостей у північно-західному напрямку. Ємніснофільтраційні властивості свердловин Володимирівська-1 і Глиняни-1 порівнянонизькі, проте тут наявна тріщинуватість, сприятлива для міграції і локалізаціївуглеводнів.

Наведені дані підтверджують, що колекторські властивості кембрійськихвідкладів змінюються по площі залежно від літофаціальних особливостей, і цепотребує подальших системних досліджень.

Виконані дослідження літологічних і фільтраційно-ємнісних властивостейкембрійських породних утворень засвідчують, що наявність пастки на великійтериторії Волино-Поділля можуть бути виявлені найвірогідніше на описанихперспективних площах.

Ключові слова: кембрій, нафта, газ, породи-колектори, Волино-Поділля.Повний текст:

PDF

Посилання


1. Вишняков І. Б. Сучасний стан вуглеводневої сировинної бази Західногонафтогазоносного регіону України та основні напрями геологорозвідувальних робітщодо її освоєння / І. Б. Вишняков, М. Я. Вуль, І. О. Гоник та ін // Мін. ресурси України.- 2014. - № 4. - С. 33-38.

2. Гоник І. О. Літолого-фільтраційний склад кембрійського комплексу ВолиноПоділля у зв'язку з пошуком нетрадиційних пасток вуглеводнів / І. О Гоник // Журнал¬Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України¬. - 2012. - Вип. 5.- С. 179-186.
Crossref

3. Доленко Г. Н. Геология и нефтегазоносность Волино-Подольской плиты / Г. Н. Доленко, Б. П. Ризун, Ю. Н. Сенковський и др. - Киев : Наук. думка, 1980. - 107 с.

4. Котик В. О. Перспективи нафтогазоносності кембрійських відкладів натериторії Волино-Поділля / В. О. Котик // Геол. журнал. - 1974. - № 34. - С. 111-117.

5. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносністьКарпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. З. Крупський. - Київ :УкрДГРІ, 2001. - 144 с.

6. Крупський Ю. З. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія : у 8 кн.Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський таін. - Київ : Ніка-Центр, 2004. - 400 с.
Google Scholar

7. Романюк А. Ф. Гидрохимическая зональность протерозойських и нижнепалеозойских отложений територии Волыно-Подолии / А. Ф. Романюк, Г. И. Венглинский //Геохимическая зональность и нефтегазоносность. - Москва : Наука, 1988. - С. 76-78.

8. Скордули В. Д. Прогнозирование перспектив нефтегазоносности кембрийскихотложений Волыно-Подолии / В. Д. Скордули, И. Б. Вишняков // Геология и геохимиягорючих ископаемых. - 1991. - Вып. 76. - С. 19-23.

9. Стратиграфія УРСР : в 11 т. Т. 3. 1 : Кембрій. 2 : Ордовик. - Київ : Наук. думка,1972.

10. Федишин В. О. Прогнозні ресурси вуглеводнів Західного регіону України тастратегія їх освоєння / В. О. Федишин, М. Я. Вуль, В. М. Гаврилко // Геологія і геохіміягорючих копалин. - 2005. - № 1. - С. 5-14.

11. Формування перспективних нафтогазоносних карбонатних резервуарів-тіл лавинної седиментації шельфу Чорного моря та вклинювання кембрійських відкладів якймовірних пасток вуглеводнів на Волино-Поділлі : звіт про НДР (заключ.) / НафтогазУкраїни ; керівники роботи Григорчук К., Медведєв А. - У-11-21314. № 63548. - Київ,2012 - 254с.

12. Чебаненко И. И. Геотектоника Волыно-Подолии / И. И. Чебаненко, И. Б Вишняков, Б. И. Власов и др. - Киев : Наук. думка, 1990. - 244 с.

REFERENCES

1. Vishnyakov I. B., Current status of hydrocarbon resource base on western oil and gasregion in Ukraine and main directions in geological prospecting of its development / I. B Vishnyakov,M. Ya. Vul, I. O. Honuk et al. // Mineralni resursy Ukrainy. - 2014. - N. 4. - P. 33-38 (inUkrainian).

2. Honuk I. O. Lithological-facies composition of the Cambrian complex of the VolynoPodillya area in connection with prospecting for nontraditional hydrocarbon traps / I. O Honuk// Collection of scientific works of the IGS NAS of Ukraine. 2012. Vol. 5 (in Ukrainian).
Crossref

3. Dolenko G. N. Geology and oil-gas-bearning Volyn-Podillya plate / G. N. Dolenko. -Kyiv : Naukova Dumka, 1980. - 107 p. (in Russian).

4. Kotyk V. O. Oil and gasbearning perspectives of the Cambrian deposits of theVolyno-Podillya area / V. O. Kotyk // Geol. jоurnal. - 1974. - Vol. 34. - P. 111-117 (inUkrainian).

5. Krups'kyi Yu. Z. Geodynamic conditions of formation and oil-and-gas content ofCarpathian and Volyno-Podolsky regions of Ukraine / Yu. Z. Krups'kyi. - Kyiv : UkrDHRI,2011. - 144 p. (in Ukrainian).

6. Krups'kyi Yu. Z. Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine: In eight books/ Book 2. Western gas - bearing region / Yu. Z. Krups'kyi, I. M. Kurovets', Yu. M Sen'kovs'kiy et al. -Kyiv : Nika-Centre, 2014. - 400 p. (in Ukrainian).
Google Scholar

7. Romaniuk A. F. Prognostication prospects oil and gasbearning of the Cambriandeposits of the Volyno-Podillya / A. F. Romaniuk, G. I. Venhlinskiy // Geokhimichnazonal'nost' i neftegazonosnost' (in Russian).

8. Skorduli V. D. Prognosis prospects oil and gas bearing of the Cambrian deposits ofVolyn-Podoliya / V. D. Skorduli, I. B. Vishnyakov // Heolohiia i heokhimiia horiuchukhkopalyn. - 1991. - Vol. 76. - P. 19-23 (in Russian).

9. Stratugrafia URSR. - Vol. 11 ; Vol. 3: Unit 1 : Cambrian ; Unit 2 : Ordovician. -Kyiv : Naukova Dumka, 1972 (in Ukrainian).

10. Fedyshyn V. O. Predicted hydrocarbon resources of Western Ukraine and thestrategy of their development / V. O Fedyshyn, M. Ya. Vul, V. M. Havrylko // Geolohiia igeokhimiia horiuchukh kopalyn. - 2005. - N. 1. - P. 5-14 (in Ukrainian).

11. Forming prospective oil and gas bearing carbonate reservoirs-bodies of avalanchesedimentation of the Black Sea shelf and inserting Cambrian deposits as probable hydrocarbontraps in Volyn-Podil: report of SRW Naftogaz of Ukraine; Heads of work Grigorchuk K.,Medvedev A. - U-11-21314, inv. N. 63548. / K Grigorchuk, A. Medvedev. - Kyiv, 2012. -254 p. (in Ukrainian).

12. Chebanenko I. I. Geotektonika Volyno-Podolii [Volyno-Podoliya's geotectonics] /I. I. Chebanenko, I. B. Vishnyakov, B. I. Vlasov. - Kyiv : Naukova Dumka, 1990. - 244 p. (inRussian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.