CЕРЕДНЬОМІОЦЕНОВА ВИКОПНА РИФОВА СПОРУДА МЕДОБОРИ-ТОВТРИ: ЇЇ БУДОВА, СТАДІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ БУГЛІВСЬКИХ ВЕРСТВ (НЕОГЕН, МІОЦЕН) ПОДІЛЛЯ (ЗАХІДНА УКРАЇНА)

Yaryna Tuzyak

Анотація


Внаслідок аналізу праць українських і польських дослідників тезисно розглянуто структурно-морфологічну будову cередньоміоценової викопної рифової споруди Медобори-Товтри в межах України. Цю біогенну споруду вважають однією знайбільших рифогенних систем у Центральному Паратетисі. Її закладення та розвиток відіграли значну роль в еволюції усього Паратетису. Це не лише унікальнаекосистема, яка виконує важливу екологічну функцію “легень планети”, але й неповторна геоморфолого-геологічна споруда, аналогів якої не існує в межах планетиЗемля, а також резервуар для акумуляції і локалізації різних корисних копалин –вуглеводнів, бокситів, залізних руд, кобальту, нікелю та ін. З огляду на майде 100-літню історію досліджень вона і надалі привертає увагу науковців різних галузей іможе бути об’єктом досліджень різних наукових напрямів. Це також унікальнакомплексна пам’ятка природи – музей під відкритим небом.

Як геоморфолого-геологічна структура – рифи Медобори-Товтри водночас зорогенною стадією у Карпатській складчастій системі відіграли важливе значенняв ізоляції Центрального Паратетису від суміжних басейнів Середземномор’я/ІндоТихоокеанського, своїм утворенням наростили осадовий чохол неогену і сталиджерелом формування нових геологічних тіл, зокрема буглівських верств.

Вивчення мікрофосилій з буглівських верств та аналіз будови рифової системи сприяло визначенню поперечного, поздовжнього і вертикального зонування.Так, у поперечному напрямі простежується виділення фаціально-екологічних зон –передрифової, рифової і зарифової фацій. У поздовжньому напрямі (з північного заходу на південний схід) – омолодження і ускладнення структури рифової споруди. У вертикальному напрямі (еволюція у часі) – виділення трьох стадій розвиткурифових систем, які відрізняються формою і типом біогенних тіл, зміною організмів-рифобудівників й організмів-мешканців і віковими рамками закладення і розвитку відповідних стадій рифів – від простих до більш складних. Простежена пряма залежність еволюції рифових систем від розвитку рифтових зон.

Ключові слова: рифи, Медобори, Товтри, буглівські верстви, неоген, міоцен, баденій, сармат, Поділля, Центральний Паратетис.Повний текст:

PDF

Посилання


1. Бугловские слои миоцена (Материалы Всесоюзного симпозиума. Львов 6-16 сентября 1966 г.). - Киев : Наук. думка, 1970. - 279 c.

2. Венглинский И. В. Стратотипы миоценовых отложений Волыно-Подольской плиты,Предкарпатского и Закарпатского прогибов / И. В. Венглинский, В. А. Горецкий. -Киев : Наук. думка, 1979. - 176 с.

3. Жирков И. А. Жизнь на дне. Биогеография и биоэкология бентоса / И. А. Жирков. -Москва, 2010. - 453 с.

4. Кульчицкий Я. О. Двустворчатые и брюхоногие моллюски из сармата Предкарпатского и Закарпатского прогибов и их стратиграфическое значение / Я. О. Кульчицкий, А. Я. Кульчицкий // Палеонтол. сб. - 1983. - № 20. - С. 50-58.

5. Карпенко H. I. Рельєф морських берегів : навч. посіб.: [для вищих навч. закл.] / Н.І. Карпенко. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 308 с.

6. Королюк И. К. Подольские Толтры и условия их образования / И. К. Королюк // Труды Ин-та геол. наук АН СССР. Сер. геол. - 1952. - Вып. 110. - № 56. - 120 с.

7. Ласкарев В. Д. О сарматских отложениях, некоторых мест Волынской губернии /В. Д. Ласкарев // Зап. Новорос. о-ва естествоиспытателей. - 1897. - № 21. - Вып. 2.- С. 89-115.

8. Ласкарев В. Д. Фауна бугловских слоев Волыни / В. Д. Ласкарев. - СПб., 1903. - 126 с.

9. Максимович Г. А. Карст карбонатных нефтегазоносных толщ / Г. А. Максимович,В. Н. Быков. - Пермский ун-т, 1978. - 96 с.

10. Маслов В. П. Ископаемые багряные водоросли СССР и их связь с фаціями / В. П. Маслов. - Москва : Изд-во АН СССР, 1962. - 221 с.
Google Scholar

11. Москалюк К. Л. Аналіз рельєфу Подільських Товтр для оптимізації природокористування. Автореф. на здобуття наук. ступ. канд. географ. наук за спец. 11.00.04 -геоморфологія і палеогеографія. - Львів, 2009. - 23 с.

12. Приходько М. Г. Гелогічна будова Закарпатського прогину : монографія / М. Г. Приходько, Л. Д. Пономарьова. - Київ: УкрДГРІ, 2018. - 84 с.

13. Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы. Отв. ред. С. В. Рожнов. Серия "Гео-биологические процессы в прошлом". - Москва, ПИН РАН, 2011. - 228 с.

14. Шепард Ф. П. Морская геология. - 3-е узд. / Ф. П. Шепард. - Ленинград : Недра,1976. - 488 c.

15. Brânzilă M. Micropalaeontologic content of the Sarmatian from Southern Moldavianplatform - a Backbulge depozone / M. Brânzilă, G. Chirilă, M. Jitaru // Acta Palaeontologica Romaniae. - Vol. 7. - 2011. - P. 45-59.

16. De Leeuw A. et al. Paleomagnetic and chronostratigraphic constraints on the middle tolate Miocene evolution of the Transylvanian basin (Romania): Implications for centralParatethys stratigraphy and emplacement of the Tisza-Dacia plate / A. De Leeuw et al. //Global and Planetary Change. - Vol. 103. - N 1. - 2013. - P. 82-98.
Crossref · Google Scholar

17. Gebhardt H. The initial phase of the early Sarmatian (Middle Miocene) transgression.Foraminiferal and ostracod assemblages from an incised valley fill in the Molasse Basinof Lower Austria / H. Gebhardt, I. Zorn, R. Roetzel // Austrian Journal of Earth Sciences.- Vol. 102. - N 2. - Vienna, 2009. - P. 100-119.
Google Scholar

18. Górka M. The Medobory Hills (Ukraine): Middle Miocene Reef Systems in the Parathetys, their biological diversity and lithofacies / M. Górka, B. Studencka, M. Jasionowski,U. Hara, A. Wysocka, A. Poberezhskyy // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. - No. 449. - 2012. - Р. 147-174.
Google Scholar

19. Hara U. The Early Sarmatian bryozoan Celleporina medoborensis sp. nov. from theMedobory reefs of west ern Ukraine (Cen tral Paratethys) / U. Hara, M. Jasionowski //Geological Quarterly. - 2012. - Vol. 56. - N 4. - P. 895-906.
Crossref · Google Scholar

20. Harzhauser M. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in thewestern Central Paratethys / M. Harzhauser, W. E. Piller // Stratigraphy. - Vol. 1. - N 1. -2004. - Р. 65-86.
Google Scholar

21. Hohenegger J. The Styrian Basin: A key to the Middle Miocene (Badenian/Langhian)Central Paratethys transgressions / J. Hohenegger et al. // Austrian Journal of EarthSciences. - Vol. 102. - N 1. - 2009. - P. 102-132.
Google Scholar

22. Palcu D. V. The Badenian-Sarmatian Extinction Event in the Carpathian foredeep basin ofRomania: paleogeographic changes in the Paratethys domain / D. V. Palcu, M. Tulbure,M. Bartol, T. J. Kouwenhoven, W. Krijgsman // Global and Planetary Change. - 2015. - Р. 36.
Crossref · Google Scholar

23. Paulissen W. Integrated high-resolution stratigraphy of a Middle to Late Miocenesedimentary sequence in the central part of the Vienna Basin / W. Paulissen et al. //Geologica Carpathica. - Vol. 62. - N 2. - 2011. - P. 155-169.
Crossref · Google Scholar

24. Peryt D. Sarmatian foraminiferal assemblages of cavern fillings in the Badenian reefs ofMedobory (Polupaniwka, Western Ukraine) / D. Peryt, M. Jasionowski // BiuletynPaństwowego Instytutu Geologicznego. - No. 449. - 2012. - Р. 175-184.
Google Scholar

25. Piller W. E. The myth of the brackish Sarmatian Sea / W. E Piller, M. Harzhauser // TerraNova. - Vol. 17. - 2005. - P. 450-455.
Crossref · Google Scholar

26. Popov S.V. Late Miocene to Pliocene palaeogeography of the Paratethys and its relation tothe Mediterranean / S. V. Popov et al. // Palaeogeography, Palaeoclimatology,Palaeoecology. - Vol. 238. - N 1-4. - 2006. - Р. 91-106.
Crossref · Google Scholar

27. Rὅgl F. Foraminiferal paleoecology and biostratigraphy of the Mühlbach section(Gaindorf Formation, Lower Badenian), Lower Austria / F. Rὅgl, S. Spezzaferri // Ann.Naturhist. Mus. Wien. Mai. - 2003. - Vol. 104. - P. 23-75.
Google Scholar

28. Rὅgl F. Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und Paratethys. Die NeogenePalaeogeographie und Palinspastik des zirkummediterranen Raumes / F. Rὅgll, F. F. Steininger //Annales Naturhistorischen Museum Wien. - 1983. - Vol. 85. - P. 135-163.

29. Wiens Н. J. Atoll environment and ecology / Н. J. Wiens. - London : Yale UniversityPress, 1962. - 532 р.

30. Vrsaljko D. Middle Miocene (Upper Badenian/Sarmatian) Palaeoecology and Evolutionof the Environments in the Area of Medvednica Mt. (North Croatia) / D. Vrsaljko, D. Pavelić,M. Miknić, M. Brkic, M. Kovacic, I. Hećimović, V. Hajek-Tadesse, R. Avanić, N. Kurtanjek // Geologia Croatica. Zagreb. - 2006. - Vol. 59. - N 1. - P. 51-63.
Google Scholar

31. Wysocka A. The Middle Miocene of the Fore-Carpathian Basin (Poland, Ukraine andMoldova) / A. Wysocka, A. Radwanski, M. Gorka, M. Babel, U. Radwanska, M. Zlotnik// Acta Geologica Polonica. - Vol. 66. - 2016. - N 3. - P. 351-401.
Crossref · Google Scholar

32. Сhapter 15 Animals of the benthic environment [Еlectronic resource]. - Access mode :https://slideplayer.com/slide/4022004/.

REFERENCES

1. Buhlovskie sloyi miocena (Materialy Vsesouznogo simpoziuma. Lvov 6-16 sentyabrya1966 g.). - Kiev : Nauk. dumka, 1970. - 279 s.

2. Venglinskiy I. V. Stratotipy miocenovyh otlozheniy Volyno-Podolskoy plity, Predkarpatskogo i Zakarpatskogo progibov / I. V. Venglinskiy, V. A. Horetskiy. - Kiev : Nauk.dumka, 1979. - 176 s.

3. Zhyrkov I. A. Zhizn' na dne. Biogeografia i bioekologia bentosa / I. A. Zhyrkov -Мoskva, 2010. - 453 s.

4. Kul'chitskiy Ya. O. Dvustvorchatye i bruchonogie molluski iz sarmata Predkarpatskogo iZakarpatskogo progibov i ih stratigraficheskoe znachenie / Ya. O. Kul'chitskiy,A. Ya. Kul'chitskiy // Paleontol. sb. - 1983. - N 20. - S. 50-58.

5. Karpenko N. I. Rel'ef morskyh beregiv: navch. posib.: [dlya vyschyh navch. zakl.] / N. I. Karpenko. - Lviv : Vydavnychyi centr LNU imeni Ivana Franka, 2009. - 308 s.

6. Korolyuk I. K. Podolskiye toltry i usloviya ih obrazovaniya. [Podolian toutras andconditions of their origin] / I. K. Korolyuk. - Trudy Inst. Geol. Nauk, 1952. - 110. -Geol. Ser. 56. - S. 1-140.

7. Laskaryev V. D. O sarmatskih otlozheniyah, nekotoryh mest Volynskoy gybernii /V. D. Laskaryev // Zap. Novoros. o-va yestestvoispytateley. - 1897. - N 21. - Vyp. 2. -S. 89-115.

8. Laskaryev V. D. Fauna buhlovskih sloyev Volyni / V. D. Laskaryev. - SPb., 1903. - 126 s.

9. Makcimovich H. Karst karbonatnych neftegazonosnych tolsch / H. A. Makcimovich,V. N. Bykov. - Permskiy un-t, 1978. - 96 s.

10. Maslov V. P. Iskopaemye bagryanye vodorosli SSSR і ih svyaz' s faciyami / V. P. Maslov. -Izd-vo AN SSSR. - Moskva, 1962. - 221 s.
Google Scholar

11. Moskaluk K. L. Analiz rel'efu Podil'skych Tovtr dlya optymizacii. Avtoref. na zdobuttyanauk. stup. kand. geograf. nauk za spec. 11.00.04 - geomorfologiya i paleogeografiya. -Lviv, 2009. 23 s.

12. Pryhod'ko M. H. Geologichna budova Zakarpatskogo progynu : monografiya / M. H. Pryhod'ko, L. D. Ponomapyova. - Кyiv : UkrDGRI, 2018. - 84 s.

13. Rifogennye formacii i rify v evolucii biosfery. Otv. red. S.V. Rozhkov. Seriya "Geobiologicheskiye procesy v proshlom". - Moskva, PIN RAN, 2011. - 228 s.

14. Shepard F. P. Morskaya geologiya. - 3-yе izd / F. P. Shepard. - Leningrad : Nedra, 1976.- 488 s.

15. Brânzilă M. Micropalaeontologic content of the Sarmatian from Southern Moldavianplatform - a Backbulge depozone / M. Brânzilă, G. Chirilă, M. Jitaru // Acta Palaeontologica Romaniae. - Vol. 7. - 2011. - P. 45-59.

16. De Leeuw A. et al. Paleomagnetic and chronostratigraphic constraints on the middle tolate Miocene evolution of the Transylvanian basin (Romania): Implications for centralParatethys stratigraphy and emplacement of the Tisza-Dacia plate / A. De Leeuw et al. //Global and Planetary Change. - Vol. 103. - N 1. - 2013. - P. 82-98.
Crossref · Google Scholar

17. Gebhardt H. The initial phase of the early Sarmatian (Middle Miocene) transgression.Foraminiferal and ostracod assemblages from an incised valley fill in the Molasse Basin of Lower Austria / H. Gebhardt, I. Zorn, R. Roetzel // Austrian Journal of Earth Sciences.- Vol. 102. - N 2. - Vienna, 2009. - P. 100-119.
Google Scholar

18. Górka M. The Medobory Hills (Ukraine): Middle Miocene Reef Systems in the Parathetys, their biological diversity and lithofacies / M. Górka, B. Studencka, M. Jasionowski,U. Hara, A. Wysocka, A. Poberezhskyy // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. - No. 449. - 2012. - Р. 147-174.
Google Scholar

19. Hara U. The Early Sarmatian bryozoan Celleporina medoborensis sp. nov. from theMedobory reefs of west ern Ukraine (Cen tral Paratethys) / U. Hara, M. Jasionowski //Geological Quarterly. - 2012. - Vol. 56. - N 4. - P. 895-906.
Crossref · Google Scholar

20. Harzhauser M. Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in thewestern Central Paratethys / M. Harzhauser, W. E. Piller // Stratigraphy. - Vol. 1. - N 1. -2004. - Р. 65-86.
Google Scholar

21. Hohenegger J. The Styrian Basin: A key to the Middle Miocene (Badenian/Langhian)Central Paratethys transgressions / J. Hohenegger et al. // Austrian Journal of EarthSciences. - Vol. 102. - N 1. - 2009. - P. 102-132.
Google Scholar

22. Palcu D. V. The Badenian-Sarmatian Extinction Event in the Carpathian foredeep basin ofRomania: paleogeographic changes in the Paratethys domain / D. V. Palcu, M. Tulbure,M. Bartol, T. J. Kouwenhoven, W. Krijgsman // Global and Planetary Change. - 2015. - Р. 36.
Crossref · Google Scholar

23. Paulissen W. Integrated high-resolution stratigraphy of a Middle to Late Miocenesedimentary sequence in the central part of the Vienna Basin / W. Paulissen et al. //Geologica Carpathica. - Vol. 62. - N 2. - 2011. - P. 155-169.
Crossref · Google Scholar

24. Peryt D. Sarmatian foraminiferal assemblages of cavern fillings in the Badenian reefs ofMedobory (Polupaniwka, Western Ukraine) / D. Peryt, M. Jasionowski // BiuletynPaństwowego Instytutu Geologicznego. - N. 449. - 2012. - Р. 175-184.
Google Scholar

25. Piller W. E. The myth of the brackish Sarmatian Sea / W. E Piller, M. Harzhauser // TerraNova. - Vol. 17. - 2005. - P. 450-455.
Crossref · Google Scholar

26. Popov S.V. Late Miocene to Pliocene palaeogeography of the Paratethys and its relation tothe Mediterranean / S. V. Popov et al. // Palaeogeography, Palaeoclimatology,Palaeoecology. - Vol. 238. - N 1-4. - 2006. - Р. 91-106.
Crossref · Google Scholar

27.Rὅgl F. Foraminiferal paleoecology and biostratigraphy of the Mühlbach section(Gaindorf Formation, Lower Badenian), Lower Austria / F. Rὅgl, S. Spezzaferri // Ann.Naturhist. Mus. Wien. Mai. - 2003. - Vol. 104. - P. 23-75.
Google Scholar

28. Rὅgl F. Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und Paratethys. Die NeogenePalaeogeographie und Palinspastik des zirkummediterranen Raumes / F. Rὅgl, F. F. Steininger //Annales Naturhistorischen Museum Wien. - 1983. - Vol. 85. - P. 135-163.

29. Wiens Н. J. Atoll environment and ecology / Н. J. Wiens. - London : Yale UniversityPress, 1962. - 532 р.

30. Vrsaljko D. Middle Miocene (Upper Badenian/Sarmatian) Palaeoecology andEvolution of the Environments in the Area of Medvednica Mt. (North Croatia) /D. Vrsaljko, D. Pavelić, M. Miknić, M. Brkic, M. Kovacic, I. Hećimović, V. HajekTadesse, R. Avanić, N. Kurtanjek // Geologia Croatica. Zagreb. - 2006. - Vol. 59. - N 1.- P. 51-63.
Google Scholar

31. Wysocka A. The Middle Miocene of the Fore-Carpathian Basin (Poland, Ukraine andMoldova) / A. Wysocka, A. Radwanski, M. Gorka, M. Babel, U. Radwanska, M. Zlotnik// Acta Geologica Polonica. - Vol. 66. - 2016. - N 3. - P. 351-401.
Crossref · Google Scholar

32. Сhapter 15 Animals of the benthic environment [Еlectronic resource]. - Access mode :https://slideplayer.com/slide/4022004/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.