СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І СТИСЛИЙ ОГЛЯД ГЕОТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
МІСТА ЛЬВОВА

Ulana Bornyak, Halina Hotsanyuk, Antonina Ivanina, Ihor Schainoga

Анотація


Львів - місто з давньою історією, яке легко пристосувати для запровадження нового для України туристичного напряму – міському геотуризму або урбангеотуризму. Міський геотуризм – це інноваційна форма туризму, основою якого є використання об’єктів сучасних міст для популяризації геології, просвітницької діяльності і потреб туристичного бізнесу. Львів – місто з високим геотуристичним потенціалом завдяки унікальній геоморфологічній, геологічній позиції, добре розвиненій туристичній інфраструктурі, хорошому інформаційному забезпеченню і значній концентрації унікальних легкодоступних різноманітних геотуристичних об’єктів. Вивчення урбаністичних сайтів для потреб геотуризму, дослідження потенційних об'єктів, що висвітлюють взаємозв'язок геології та архітектури у розвитку історичного міського ландшафту у Львові лише започатковане. Наразі наведено узагальнену стислу характеристику урбаністичного комплексу геотуристичних об’єктів Львова та розроблено їхню класифікацію. Вони поділені на дві надгрупи (природні, антропогенні), чотири групи (природні утворення, природні процеси, природно-культурні, гірничопромислові), дві підгрупи (політипні, монотипні), 11 типів і 19 категорій. Геотуристичні об’єкти Львова мають наукову, пізнавальну, культурно-естетичну цінність, легкодоступні, важливі для навчального процесу і в разі їх популяризації стануть привабливими геотуристичними атракціями. Вони є важливою ланкою для відновлення історії Землі, експонування геологічної будови львівської території, демонструють нові підходи до геотуризму, що поєднують природу, історію та культуру. Їхнє вивчення показує геоморфологічні та геологічні особливості міста, ознайомлює з історією геологічного розвитку, привертає увагу до кам’яного матеріалу, який використовували під час організації міського простору. Сполучення природних пам’яток з культурно-туристичним аспектом є відмінним підходом для поширення геологічних знань.

Ключові слова: геотуризм, міський геотуризм, геотуристичні об’єкти, природні та антропогенні сайти, Львів.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Бабинец А. Е. Путеводитель экскурсии съезда Карпато-Балканской ассоциации /А. Е. Бабинец, В. С. Буров, О. С. Вялов и др. - Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1958. -88 с.

2. Венглинский И. В. Стратотипы миоценовых отложений Волыно-Подольскойплиты, Предкарпатского и Закарпатского прогибов / И. В. Венглинский,В. А. Горецкий. - Киев : Наук. думка, 1979. - 176 с.

3. Волошин П. Геотуристичний потенціал околиць Львова / П. Волошин, Є. Сливко,І. Книш та ін. // Зелені Карпати. - 2017. - № 1-4. - С. 82-85.

4. Вялов О. С. Краткий геологический путеводитель по Львову / О. С. Вялов,В. А. Горецкий, Л. Н. Кудрин, С. И. Пастернак. - Львов: Изд. центр Львов. ун-та,1954. - 46 с.

5. Геологічні пам'ятки України: у 4 т. / В. П. Безвинний, С. В. Білецький,О. Б. Бобров та ін. [за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського, І. В. Антаковой]. - Київ:ДІА, 2006. - Т. 1. - 320 с.; Т. 2. - 320 с.

6. Гриценко В. П. Геологічні пам'ятки природи України: проблеми вивчення,збереження та раціонального використання / В. П. Гриценко, А. А. Іщенко,Ю. О. Русько, В. І. Шевченко. - Київ : ЦНПМ НАН України, 1995. - 60 с.

7. Гриценко В. П. Музейний аспект вивчення геологічних пам'яток України /В. П. Гриценко, Ю. О. Русько, Є. О. Ярощук, Н. Л. Корнієць // БюлетеньПриродознавчого музею. - № 1. - Київ, 2001. - С. 15-28.

8. Денисик Г. І. Геосайти Поділля / Г. І. Денисик, Л. В. Страшевська, В. І. Корінний.- Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. - 216 с.

9. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуші М-34XVIII (РаваРуська), М-35-XIII (Червоноград), М-35-XIX (Львів). Київ : Міністерство екологіїта природніх ресурсів України, 2004. - 118 с.

10. Іваніна А. Потенційні об'єкти міського туризму Львова / A. Іваніна, У. Борняк //Геотуризм: практика і досвід. - Львів : Каменяр, 2018. - С. 46-49.

11. Іваніна А. Характеристика унікальної палеонтологічної пам'ятки - місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова / A. Іваніна, Г. Гоцанюк, Г. Спільник,Г. Салінська, О. Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. - 2016. -Вип. 30. - С. 149-158.
Google Scholar

12. Іваніна А. Стандартизована характеристика природних геологічних об'єктів регіонального ландшафтного парку "Знесіння" (Львів) / A. Іваніна, О. Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. - 2017. - Вип. 31. - С. 132-139.
Google Scholar

13. Іваніна А. Систематизація та характеристика геотуристичних об'єктів регіонального ландшафтного парку "Знесіння" (м. Львів) / A. Іваніна, Г. Гоцанюк, Г. Спільник, О. Підлісна // Вісник Дніпровського університету. Геологія, географія. -2018. - № 26 (1). - С. 50-63.
Crossref

14. Кудрин Л. Н. Стратиграфия, фации и экологический анализ фауны палеогеновыхи неогеновых отложений Предкарпатья / Л. Н. Кудрин. - Львов : Изд-во Львов.ун-та, 1966. - 173 с.

15. Мальська М. П. Перспективи розвитку геотуризму в Україні / М. П. Мальська,Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Геотуризм: практика і досвід. - Львів : НВФ "Картиі атласи", 2014. - С. 152.
16. Матолич Б. М. Природні ресурси Львівщини / Б. М. Матолич, І. П. Ковальчук,Є. А. Іванов [та ін.] - Львів : ПП Лукащук В. С., 2009. - 120 с.

17. Піхурко У. Львівські бруки (за матеріалами проекту шляхових покрить і мощенняпішохідних триторій центральної частини Львова / У. Піхурко // Вісник Іституту"Укрзахідпроектреставрація". - 2000. - № 11. - С. 23-30.

18. Уімбілдон У. А. П. Проблеми охорони геологічної спадщини України / У. А. П. Уімбілдон, Н. П. Геращенко, А. А. Іщенко. - Київ : ДНСРНС НАН України, 1999.

19. Andreeva-Grigorovich A. S. Regional stratigraphic scheme of Neogene formations ofthe Central Paratethys in the Ukraine / A. S. Andreeva-Grigorovich, A. D. Gruzman,A. V. Ivanina et al. // Geologica Carpathica. - 1997. - № 48 (2). - Р. 23-136.
Google Scholar

20. Del Lama E. A. Urban geotourism and the old Centre of São Paulo, Brazil. / Del LamaE. A., Bacci D. D. L. C., Martins L. et al. // Geoheritage. - 2015.- N 7. - Р. 147-164.
Crossref · Google Scholar

21. Del Lama E. A. Potential for Urban Geotourism: Churches and Cemeteries // Geoheritage. - 2018. - N 11 (3). - Р. 717-728.
Crossref · Google Scholar

22. Del Monte M. Geosites within Rome City center (Italy): a mixture of cultural and geomorphological heritage / M. Del Monte, P. Fredi, А. Pica, F. Vergari // Geografia Fisicae Dinamica Quaternaria. - 2013. - N 36. - Р. 241-257.
Croosref · Google Scholar

23. De Wever P. The importance of Geosites and heritage stones in cities - a review / P. DeWever, F. Baudin, D. Pereira et al. // Geoheritage. - 2017. - N 9. - Р. 561-575.
Crossref · Google Scholar

24. Górska-Zabielska M. Potential values of urban geotourism development in a small polish town (Pruszków, Central Mazovia, Poland) / M. Górska-Zabielska, Z. Zabielski //Quaestiones geographicae. - 2017. - N 36 (3). - P. 75-86.
Crossref · Google Scholar

25. Górska-Zabielska M. Stone in an urban space - its potential to promote geotourism /M. Górska-Zabielska, Z. Zabielski // GeoJournal of Tourism and Geosites. - 2019. -N 26 (3). - P. 1033-1045.
Crossref · Google Scholar

26. Lomnicki M. Slodkowodny utvor trzeciorzedny na Podolu Galicyjskim / M. Lomnicki //Kosmos. - 1884. - N 9. - P. 7-12.

27. Lviv City Council. 2020. Lviv City Council. - Retrieved from : https://lviv.travel/en

28. Migoń P. Geoturystyka / P. Migon. - Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012.

29. Palacio-Prieto J. L. Geoheritage Within Cities: Urban Geosites in Mexico City/J. L. Palacio-Prieto // Geoheritage. - 2015. - N 7. - P. 365-373.
Crossref · Google Scholar

30. Rodrigues M. L. Geotourism routes in urban areas: a preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey / M. L. Rodrigues, C. R. Machado, E. Freire // GeoJournalTour Geosites. - 2011. - N 8. - P. 281-294.
Google Scholar

31. Ross K. Geotourism / K. Ross, Dowling and David Newsome. - Oxford ; Burlington,MA : Elsevier Butterworth-Heinemann. - 2006. - 260 p.

32. Unesko. 2020. - Retrieved from: https://unesco.org/

33. Wimbledon W. A. P. Geoheritage in Europe and its Conversation / W. A. P. Wimbledon,S. Smith-Meyer, L. Erikstad, J. Brilha, H. van den Ancker. - ProGEO, 2013.
Crossref · Google Scholar

REFERENCE

1. Babynets A. E. Putevodytel эkskursyy sъezda Karpato-Balkanskoi assotsyatsyy /A. E. Babynets, V. S. Burov, O. S. Vialov y dr. - Lvov : Yzd-vo Lvovskoho unyversyteta,1958. - 88 s.

2. Venhlynskyi Y. V. Stratotypy myotsenovykh otlozhenyi Volyno-Podolskoi plyty,Predkarpatskoho i Zakarpatskoho prohybov / Y. V. Venhlynskyi, V. A. Horetskyi. - Kyiv :Nauk. dumka, 1979. - 176 s.

3. Voloshyn P. Heoturystychnyi potentsial okolyts Lvova / P. Voloshyn, Ye. Slyvko, I. Knysh tain. // Zeleni Karpaty. - 2017. - № 14. - S. 82-85.

4. Vialov O. S. Kratkyi heolohycheskyi putevodytel po Lvovu / O. S. Vialov, V. A. Horetskyi,L. N. Kudryn, S. Y. Pasternak. - Lvov : yzdatelskyi tsentr Lvovskoho unyversyteta, 1954. -46 s.

5. Heolohichni pamiatky Ukrainy : u 4 t. / V. P. Bezvynnyi, S. V. Biletskyi, O. B. Boborov ta in.;[za red. V. I. Kalinina, D. S. Hurskoho, I. V. Antakovoi]. - Kyiv : DIA, 2006. - T. 1. - 320 s.;T. 2. - 320 s.

6. Hrytsenko V. P. Heolohichni pamiatky pryrody Ukrainy: problemy vyvchennia, zberezhenniata ratsionalnoho vykorystannia / V. P. Hrytsenko, A. A. Ishchenko, Yu. O. Rusko,V. I. Shevchenko. - Kyiv : TsNPM NAN Ukrainy, 1995. - 60 s.

7. Hrytsenko V. P. Muzeinyi aspekt vyvchennia heolohichnykh pamiatok Ukrainy // V. P. Hrytsenko, Yu. O. Rusko, Ye. O. Yaroshchuk, N. L. Korniiets. - Biuleten Pryrodoznavchohomuzeiu. - Kyiv, 2001. - N 1. - S. 15-28.

8. Denysyk H. I. Heosaity Podillia / H. I. Denysyk, L. V. Strashevska, V. I. Korinnyi. -Vinnytsia: Vynytska oblasna drukarnia, 2014. - 216 s.

9. Derzhavna heolohichna karta Ukrainy masshtabu 1:200 000, arkushi M-34XVIII (RavaRuska), M-35-XIII (Chervonohrad), M-35-XIX (Lviv). - Kyiv: Ministerstvo ekolohii tapryrodnikh resursiv Ukrainy, 2004. - 118 s.

10. Ivanina A. Potentsiini obiekty miskoho turyzmu Lvova / A. Ivanina, U. Borniak // Heoturyzm:praktyka i dosvid. - Lviv : Kameniar, 2018. - S. 46-49.

11. Ivanina A. Kharakterystyka unikalnoi paleontolohichnoi pamiatky - mistseznakhodzhenniamiotsenovoi bioty v tsentri Lvova / A. Ivanina, H. Hotsaniuk, H. Spilnyk, H. Salinska,O. Pidlisna // Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. heol. - 2016. - Vyp. 30. - S. 149-158.
Google Scholar

12. Ivanina A. Standartyzovana kharakterystyka pryrodnykh heolohichnykh obiektiv rehionalnoholandshaftnoho parku "Znesinnia" (Lviv) / A. Ivanina, O. Pidlisna // Visnyk Lvivskohouniversytetu. Ser. heol. - 2017. - Vyp. 31. - S. 132-139.
Google Scholar

13. Ivanina A. Systematyzatsiia ta kharakterystyka heoturystychnykh obiektiv rehionalnoholandshaftnoho parku "Znesinnia" (m. Lviv) / A. Ivanina, H. Hotsaniuk, H. Spilnyk, O. Pidlisna// Visnyk Dnipropetroskoho universytetu. Heolohiia, heohrafiia. - 2018. - N 26 (1). - S. 50-63.
Crossref

14. Kudryn L. N. Stratyhrafyia, fatsyi i ekolohycheskyi analyz fauny paleohenovykh ineohenovykh otlozhenyi Predkarpatia / L. N. Kudryn. - Lviv: Yzd-vo Lvovskohounyversyteta, 1966. - 173 s.

15. Malska M. P. Perspektyvy rozvytku heoturyzmu v Ukraini / M. P. Malska, Yu. V. Zinko,O. M. Shevchuk // Heoturyzm: praktyka i dosvid. - Lviv : NVF "Kary i atlasy", 2014. -S. 152.

16. Matolych B. M. Pryrodni resursy Lvivshchyny / B. M. Matolych, I. P. Kovalchuk,Ye. A. Ivanov [ta in.] - Lviv: PP Lukashchuk V. S., 2009. - 120 s.

17. Pikhurko U. Lvivski bruky (za materialamy proektu shliakhovykh pokryt i moshchenniapishokhidnykh trytorii tsentralnoi chastyny Lvova / U. Pikhurko // Visnyk Istytutu"Ukrzakhidproektrestavratsiia". - N 11. - 2000. - S. 23-30.

18. Uimbildon U. A. P. Problemy okhorony heolohichnoi spadshchyny Ukrainy /U. A. P. Uimbildon, N. P. Herashchenko, A. A. Ishchenko. - Kyiv : DNSRNS NAN Ukrainy,1999.

19. Andreeva-Grigorovich A. S. Regional stratigraphic scheme of Neogene formations ofthe Central Paratethys in the Ukraine / A. S. Andreeva-Grigorovich, A. D. Gruzman,A. V. Ivanina et al. // Geologica Carpathica. - 1997. - N 48 (2). - Р. 23-136.
Google Scholar

20. Del Lama E. A. Urban geotourism and the old Centre of São Paulo, Brazil. / E. A. DelLama, D. D. L. C. Bacci, L. Martins et al. // Geoheritage. - 2015. - N 7. - Р. 147-164.
Crossref · Google Scholar

21. Del Lama E. A. Potential for Urban Geotourism: Churches and Cemeteries // Geoheritage. -2018. - N 11 (3). - Р. 717-728.
Crossref · Google Scholar

22. Del Monte M. Geosites within Rome City center (Italy): a mixture of cultural and geomorphological heritage / M. Del Monte, P. Fredi, А. Pica, F. Vergari // Geografia Fisicae Dinamica Quaternaria. - 2013. - N 36. - Р. 241-257.
Croosref · Google Scholar

23. De Wever P. The importance of Geosites and heritage stones in cities - a review/ P. De Wever, F. Baudin, D. Pereira et al. // Geoheritage. - 2017.- N 9. - Р. 561-575.
Crossref · Google Scholar

24. Górska-Zabielska M. Potential values of urban geotourism development in a small polish town (Pruszków, Central Mazovia, Poland) / M. Górska-Zabielska, Z. Zabielski //Quaestiones geographicae. - 2017. - N 36 (3). - P. 75-86.
Crossref · Google Scholar

25. Górska-Zabielska M. Stone in an urban space - its potential to promote geotourism /M. Górska-Zabielska, Z. Zabielski // GeoJournal of Tourism and Geosites. - 2019. -N 26 (3). - P. 1033-1045.
Crossref · Google Scholar

26. Lomnicki M. Slodkowodny utvor trzeciorzedny na Podolu Galicyjskim / M. Lomnicki// Kosmos. - 1884. - N 9. - P. 7-12.

27. Lviv City Council. 2020. Lviv City Council. - Retrieved from: https://lviv.travel/en

28. Migoń P. Geoturystyka / P. Migon. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2012.

29. Palacio-Prieto J. L. Geoheritage Within Cities: Urban Geosites in Mexico City/ J. L. Palacio-Prieto // Geoheritage. - 2015. - N 7. - P. 365-373.
Crossref · Google Scholar

30. Rodrigues M. L. Geotourism routes in urban areas: a preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey / M. L. Rodrigues, C. R. Machado, E. Freire // GeoJournalTour Geosites. - 2011. - N 8. - P. 281-294.
Google Scholar

31. Ross K. Geotourism / K. Ross, Dowling and David Newsome. - Oxford; Burlington,MA : Elsevier Butterworth-Heinemann. - 2006. - 260 p.

32. Unesko. 2020. - Retrieved from: https://unesco.org/

33. Wimbledon W. A. P. Geoheritage in Europe and its Conversation / W. A. P. Wimbledon, S. Smith-Meyer, L. Erikstad, J. Brilha, H. van den Ancker. - ProGEO, 2013.
Crossref · Google Scholar


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.