ПАЛІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

Antonina Ivanina

Анотація


Публікацію присвячено палінологічній характеристиці середньопалеозойськихвідкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (ВПО СЄП).Одне із головних завдань під час палінологічних досліджень девону і карбону ВПОСЄП є визначення особливостей поширення у розрізі таксонів різного рангу – великих таксономічних одиниць: субтурм, інфратурм; і родів та видів міоспор. Загалому розрізах девону і карбону ВПО СЄП визначено 105 родів і 220 видів міоспор тапилку, серед них у девоні – 60 родів міоспор 17 інфратурм, у карбоні 82 роди міоспор 18 інфратурм і три роди та п’ять видів пилку, що належать одній інфратурмі. Заскладом значно домінують міоспори вищих спорових рослин. Пилок голонасіннихрослин трапляється поодиноко. Серед міоспор значно переважають трілетні. Заособливостями поширення спор і пилку визначено такі тренди. Протягом девону відбувається зростання таксономічного різноманіття, його скорочення в турнейськийчас, знову збільшення кількості видів протягом візе, сягаючи максимуму у верхньому візе, і повторне поступове скорочення участі видів у серпуховський і башкирський час. Визначено і наведено характеристику восьми етапів (чотири – мінімального (нижній девон, лохковський ярус) або поступового скорочення таксономічного різноманіття (турнейський, серпуховський і башкирський яруси карбону);один верхньовізейський – максимального видового і морфологічного різноманіття; три – зростання участі видів (емсько-ейфельський, фаменський яруси девону інижнє візе карбону) і п’яти рівнів швидкої зміни складу спор. Це межі між девоном і карбоном (підошва хорівської світи), між турне і візе (підошва куличківської світи), між нижнім і верхнім візе (підошва вапняків олеськівської світи), візе і серпуховом (підошва вапняку V5).

Ключові слова: палінологія, спори, пилок, девон, карбон, Волино-Подільська окраїна Східноєвропейської платформи.


Повний текст:

PDF

Посилання1. Бражникова Н. Фауна и флора каменноугольных обложений Галицийско-Волынской впадины /Н. Бражникова, А. М. Ищенко, Т. А. Ищенко и др. - Киев : Изд-во АН УССР, 1956. - 410 с.

2. Бурова М. И. Комплексы микрофитофоссилий нижнего девона Львовского палеозойского прогиба /M. И. Бурова // Палеонтол. сб. - 1978. - № 15. - С. 67-72.

3. Іваніна А. В. Новий підхід до вивчення палінологiчних решток древніх осадочних товщ /А. В. Іваніна // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України : зб. наук.праць УкрДГРІ. - Львів, 1997-1998. - C. 129-135.

4. Іваніна А. В. Палинологическая характеристика фаменских и низов нижнекаменно-угольныхотложений северной части Львовского прогиба / А. В. Іваніна, И. И. Партыка // Палеонт. сб. -1990. - № 27. - С. 69-75.

5. Ломаева Е. Т. Комплексы микрофитофоссилий раннего девона из керна скважины КаменкоБугская № 4 / E. Т. Ломаева // Палинологические исследования осадочных отложений Украины исмежных регионов. - Kиев : Наук. думка, 1976. - С. 27-33.

6. Ошуркова М. В. Морфология, классификация и описания форма-родов миоспор позднего палеозоя/ М. В. Ошуркова. - Санкт-Петербург : Изд-во ВСЕГЕИ, 2003. - 377 с.
Google Scholar

7. Партыка И. И. Растительные микрофоссилии тиверского яруса юго-западной окраины Русскойплатформы / И. И. Партыка // Палеон. сб. - 1971. - № 7. - Вып. 2. - С. 52-55.

8. Решение палинологического колоквиума по карбону Русской плиты / Ротапринт ВНИГНИ. -1985. - 14 с.

9. Стратиграфія УРСР. Т. V. Карбон. - Київ : Наук. думка, 1969. - 412 с.

10. Тимофеев В. В. О фитоплактоне и дисперсных спорах ордовика, силура и нижнего девона Прибалтики, Свентокшитских гор и Подолии / В. В. Тимофеев // Докл. АН СССР. - 1963. - Вып. 150. -№ 1. - С. 158-161.

11. Чибрикова Е. В. Растительные микрофоссилии Южного Урала и Приуралья / Е. В. Чибрикова. -Москва : Наука, 1972. - 222 с.

12. Чибрикова Е. В. Стратиграфия девона и более древних палеозойских отложений Южного Урала исоседних площадей / Е. В. Чибрикова. - Москва : Наука, 1977. - 191 с.

13. Шепелева Е. Д. Споры из отложений нижнего девона Подольского Приднестровья /Е. Д. Шепелева // Материалы по региональной стратиграфии. - Госгеотехиздат, 1963. - С. 98-101.

14. Шульга В. Ф. Атлас литогенетических типов и условия образования угленосных отложенийЛьвовско-Волынского бассейна / В. Ф. Шульга, Б. И. Лелик, В. И. Гарун и др. - Киев : Наук.думка, 1992. - 176 с.

15. Ivanina А. Integrated approach to the studying palynological remnants of the Carboniferous of the Volhynian-Podilian margin of the East-Europian platform / А. Ivanina // Paleontol. zb. - 2014. - N 46. -S. 146-155.

16. Ivanina A. Famenian palynostratigraphy of the Volyn-Podillya margin of the East-Europian platform / А.Ivanina // Dniprop. Univer. Bulletin. Geology, geography. - 2018. - N 26 (1). - P. 71-78.
Crossref · Google Scholar

REFERENCE

1. Brazhnykova N., Yshchenko A. M., Yshchenko T. A. і dr. Fauna і flora kamennouholnуkh oblozhenyiHalytsyisko-Volуnskoi vpadynу. - Kyev : Yzd-vo AN USSR, 1956. - 410 s.

2. Burova M. I. Kompleksy mikrofitofossilij nizhnego devona Lvovskogo paleozojskogo progiba. Paleontol.sb. - 1978. - N 15. - S. 67-72.

3. Ivanina A. V. Novyj pidhid do vyvchenya palinologichnyh peshtok drevnih osadochnyh tovzsh. Geologogeofizichni doslidzhennya naftogazonosnych nadr Ukrainy: Zb. Nauk. Prac UkrDGRI. - Lviv : UkrDGRI,1997-1998. - S. 129-135.

4. Ivanina A. V. Palinologicheskaya characteristica famenskych i nizov nyzhnekamenoygolnych otlozhenijsevernoj chasti Lvovskogo progiba. Paleontol. sb. - 1990. - N 27. - S. 69-75.

5. Lomaeva E. Т. Kompleksy mikrofitofossilij rannego devona iz kerna skvazhyny Kamenko-Bygskaya № 4.Palinologicheskie issledovaniya osadochnych otlozhenij Ukrainy i smezhnych regionov. - Kiev : Nauk.dumka, 1976. - S. 27-33.

6. Oshyrkova M. V. Morfologiya, klasifikaciya i opisaniya forma-podov miospor pozdnego paleozoya. - St.Peterburg : VSEGEI, 2003. - 377 s.
Google Scholar

7. Partyka I. I. Rastitelnye mikrofitofossilii tiverskogo yarusa yugo-zapadnoj okrainy Ryskoj platform. Paleontol. sb. - 1971. - N 7. - Vyp. 2. - S. 52-55.

8. Reshenye palynolohycheskoho kolokvyuma po karbonu Russkoi plytу / Rotaprynt VNYHNY. - 1985.- 14 s.

9. Stratyhrafiia URSR. T. V. Karbon. - Kуev : Nauk. dumka, 1969. - 412 s.

10. Timofeev V. V. О fitoplanktone i dispersnych sporax ordovika, silura i nizhnego devona Pribaltiki, Sventokshchystkyx gor i Podolii. - Dokl. AN SSSR. - 1963. - Vyp. 150. - N 1. - S. 158-161.

11. Tchibrikova E. V. Rastitelnye mikrofitofossilii Yuzhnogo Urala i Priuralia. - Moskva : Nauka, 1972. -222 s.

12. Tchibrikova E. V. Stratigrafiya devona i bole drevnych paleozojskych otlozhenij Yuzhnogo Urala isosednch ploshchadej. - Moskva : Nauka, 1977. - 191 s.

13. Shchepeleva E. D. Spory iz otlozhenij nizhnego devona Podolskogo Pridnestrovia. - Gosgeoltexizdat, 1963.- S. 98-101.

14. Shulha V. F., Lelyk B. Y., Harun V. Y. і dr. Atlas lytohenetycheskykh typov y uslovyia obrazovanyiauhlenosnykh otlozhenyi Lvovsko-Volynskoho basseina. - K.: Nauk. dumka, 1992. - 176 s.

15. Ivanina А. Integrated approach to the studying palynological remnants of the Carboniferous of the Volhynian-Podilian margin of the East-Europian platform. Paleontol. zb. - 2014. - N 46. - S. 146-155.

16. Ivanina A. Famenian palynostratigraphy of the Volyn-Podillya margin of the East-Europian platform.Dniprop. Univer. Bulletin. Geology, geography. - 2018. - N 26 (1). - P. 71-78.
Crossref · Google Scholar


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.