МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛІНОЛОГІЇ У СТРАТИГРАФІЇ

Antonina Ivanina

Анотація


Спори і пилок – це алохтонні пелітові частинки біогенного походження, одна з найважливіших флористичних груп, яку застосовують для розчленування, кореляції осадових розрізів і біостратиграфічного обґрунтування стратонів. Політаксонність і масовість палінологічного матеріалу, поліфаціальність захоронення, значне латеральне поширення, швидкі темпи еволюції перетворюють палінологічні об’єкти наважливу стратиграфічну групу. Однак застосування палінології у стратиграфії обмежене внаслідок недосконалої методології використання палінологічних даних у стратиграфії. Головним завданням цього етапу досліджень є розробка критеріїв для достовірного розчленування та зіставлення розрізів за палінологічними даними та удосконалення методики виділення палінозон. Досвід використання палінологічного методу у біостратиграфії, незважаючи на його специфіку, довів змогу вживання для палінологічного матеріалу загальних принципів біостратиграфічного аналізу. Описано удосконалену методику паліностратиграфічних досліджень. Вихідним матеріалом є дані про розподіл спор і пилку у розрізі і по латералі. Головним інструментом для розчленування і кореляції відкладів за палінологічними даними є палінозона. Це спеціалізований біостратиграфічний підрозділ, сукупність відкладів, що містить неповторний, властивий лише їм набір різних категорій таксонів (за кількісною участю: домінанти, субдомінанти рідкісні; за особливостями стратиграфічного поширення: фонові, або транзитні, типові, або характерні, керівні), об’єднаних в зональний комплекс. Запропоновано модернізовану методику визначення і комлексного обґрунтування палінозон і новітній спосіб подання біостратиграфічного матеріалу у вигляді стандартизованої й уніфікованої системи характеристик паліностратиграфічних підрозділів.

Ключові слова: стратиграфія, палінологія, спори, пилок, палінозони, методологія.


Повний текст:

PDF

Посилання1. Іваніна А. В. Вертикальний розподіл паліноориктоценозів та інших складових у карбоні Львівського прогину / А. В. Іваніна // Нові дані з геології та нафтогазоносності України : зб. наук.праць УкрДГРІ. - Львів, 1999. - С. 164-170.

2. Іваніна А. В. Новий підхід до вивчення палінологiчних решток древніх осадочних товщ /А. В. Іваніна // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України : зб. наук.праць УкрДГРІ. - Львів, 1997-1998. - C. 129-135.

3. Іваніна А. В. Про зв'язок розподілу міоспор з седиментаційною циклічністю вугленосногокарбону Львівсько-Волинського вугільного басейну / А. В. Іваніна, В. Ф. Шульга // Палеонт.зб. - 1994. - № 30. - С. 60-62.

4. Іваніна А. В. Стратиграфія : навч.-метод. посібник / А. В. Іваніна, Р. Й. Лещух. - Львів, 2002. -92 с.

5. Іваніна А. В. Циклічний розподіл дисперсної органічної речовини у вугленосній формаціїЛьвівсько-Волинського басейну / А. В. Іваніна // Екосистеми геологічного минулого України. -Київ, 1995. - С. 28-29.

6. Іваніна А. В. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинськогобасейну / А. В. Іваніна, В. Ф. Шульга // Геол. журнал. - № 3-4. - 1996. - С. 108-114.

7. Іваніна А. В. Щодо зіставлення кам'яновугільних відкладів Львівсько-Волинського (Україна) іЛюблінського (Польща) басейнів за палінологічними даними / А. В. Іваніна, В. Ф. Шульга,А. Здановський // Палеонтол. зб. - № 34. - 2002. - С.134-141.

8. Методологические аспекты палинологии / под ред. И. И. Нестерова. - Москва : Недра, 1987. -223 с.

9. Методы интерпретации палинологических данных // Тр. ВСЕГЕИ. - 1977. - Т. 279. - 80 с.

10. Практическая палиностратиграфия / под ред. Л. А. Пановой и др. - Ленинград : Недра, 1990. -348 с.
Google Scholar

11. Решение палинологического колоквиума по карбону Русской плиты / Ротапринт ВНИГНИ. -1985. - 14 с.

12. Palynology: principles and applications / Ed. J. Jansonius, D. C. McGregor. - Salt Lake City: Publishers Press, 1996. - Vol. 1-3. - 1291 p.

13. Clayton G. Carboniferous miospores of Western Europe: illustration and zonation / G. Clayton,R. Coquel, J. Doubinger [et al.] // Meded. Rijks Geol. Dienat. - 1977. - Vol. 29. - P. 1-71.
Google Scholar

14. Ivanina А. Integrated approach to the studying palynological remnants of the Carboniferous of the Volhynian-Podilian margin of the East-Europian platform / А. Ivanina // Paleontol. zb. - 2014. - N 46. -S. 146-155.


REFERENCE

1. Ivanina A. V. Vertykalnyi rozpodil palinooryktotsenoziv ta inshykh skladovykh u karboni Lvivskohoprohynu // Novi dani z heolohii ta naftohazonosnosti Ukrainy. Zb. nauk. prats UkrDHRI. - Lviv,1999. - S. 164-170.

2. Ivanina A. V. Novyi pidkhid do vyvchennia palinolohichnykh reshtok drevnikh osadochnykh tovshch// Heoloho-heofizychni doslidzhennia naftohazonosnykh nadr Ukrainy. Zb. nauk. prats UkrDHRI. -Lviv, 1997-1998. - S. 129-135.

3. Ivanina A. V., Shulha V. F. Pro zviazok rozpodilu miospor z sedymentatsiinoiu tsyklichnistiu vuhlenosnoho karbonu Lvivsko-Volynskoho vuhilnoho baseinu // Paleont. zb. - 1994. - N 30. - S. 60-62.

4. Ivanina A. V., Leshchukh R. Y. Stratyhrafiia. Navchalno-metodychnyi posibnyk. - Lviv, 2002. - 92 s.

5. Ivanina A. V. Tsyklichnyi rozpodil dyspersnoi orhanichnoi rechovyny u vuhlenosnii formatsiiLvivsko-Volynskoho baseinu // Ekosystemy heolohichnoho mynuloho Ukrainy. - Kyiv, 1995. -S. 28-29.

6. Ivanіna A. V., Shulha V. F. Fatsialno-palinolohichnyi analiz vuhlenosnoi formatsii LvivskoVolynskoho baseinu // Heol. zh. - N 3-4. - 1996. - S. 108-114.

7. Ivanina A. V., Shulha V. F., Zdanovskyi A. Shchodo zistavlennia kamianovuhilnykh vidkladivLvivsko-Volynskoho (Ukraina) i Liublinskoho (Polshcha) baseiniv za palinolohichnymy danymy //Paleontol. zb. - N 34. - 2002. - S. 134-141.

8. Metodolohycheskye aspekty palynolohyy [Pod red. Y. Y. Nesterova]. - Moskow : Nedra, 1987. -223 s.

9. Metody ynterpretatsyy palynolohycheskykh dannykh // Tr. VSEHEY. - 1977. - T. 279. - 80 s.

10. Praktycheskaia palynostratyhrafyia [Pod red. L. A. Panovoi i dr.]. - Leningrad : Nedra, 1990. - 348 s.
Google Scholar

11. Reshenye palynolohycheskoho kolokvyuma po karbonu Russkoi plyty / Rotaprynt VNYHNY. - 1985.- 14 s.

12. Palynology: principles and applications [eds. J. Jansonius, D.C. McGregor]. - Salt Lake City: Publishers Press, 1996. - Vol. 1-3. - 1291 p.

13. Clayton G., Coquel R., Doubinger J. et al. Carboniferous miospores of Western Europe: illustrationand zonation // Meded. Rijks Geol. Dienat. - 1977. - Vol. 29. - P. 1-71.
Google Scholar

14. Ivanina А. Integrated approach to the studying palynological remnants of the Carboniferous of the Volhynian-Podilian margin of the East-Europian platform. Paleontol. zb. - 2014. - N 46. - S. 146-155.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.