ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАДЖИЦЬКОЇ ГРУПИ СЕРЕДНЬОАЗІЙСЬКОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖУНІВЕРСИТЕТУ

Nelya Hnutenko, Larysa Heneralova

Анотація


Мета. Висвітлено роль українських геологів, які працювали у науководослідному секторі та викладали на кафедрах геологічного факультетуЛьвівського університету у проведенні геологічних досліджень і освоєннімінеральних ресурсів Таджикистану, у Зеравшано-Гісарській складчастійобласті Південного Тянь-Шаню. Об’єкт історія геологічних досліджень Зеравшано-Гісарської складчастої області в період 1966–1992 рр. Методикадослідження. У написанні роботи використано метод геологічних йпорівняльних досліджень та системний підхід, який дає змогу проаналізуватистановлення і розвиток геологічних досліджень у Таджикистані. Результати.Дослідники Таджицького загону виконали тектонічне районування ЗеравшаноГісарської складчастої області, в якій виявили Зеравшано-Гісарську таПівденно-Гісарську тектонічні зони, що мають багато структурно-формаційнихелементів вищих порядків та складаються з комплексів байкальського, каледонського і герцинського віку. Детальне досліджено герцинські і каледонськікомплекси і структури та вивчено межі між ними. З’ясовано, що ПівденноГісарський розлом є крайовим швом, пограничною структурою між ПівденноГісарською тектонічною зоною і Таджицько-Афганським епібайкальським серединним масивом. У межах Південно-Гісарського розлому виявлено базальтовіформації толеїтового типу з натровою спеціалізацією, що дало змогуінтерпретувати цю структуру як океанічний рифт. За дешифруваннямкосмофотознімків виконано структурний аналіз Зеравшано-Гісарськоїскладчастої області, який дав змогу виявити чимало протяжних прихованих розломів фундаменту. З’ясовано, що субмеридіональні розломи є рудоконтролюючими. За теоретичними побудовами та вивченням рудних районів визначено, що у вузлах перетину різноорієнтованих диз’юнктивів трапляються родовища сурм’яно-ртутної, олов’яно-вольфрамової, золото-рідкіснометальної мінералізації. Зафіксовано внесок українських дослідників різних поколінь увирішенні головних проблем геології регіону і Середньої Азії. Показанопросвітню роль працівників Таджицької групи щодо виховання молодих людей різних національностей, які в подальшому працювали на різних посадах геологічної служби Таджикистану, республік Середньої Азії. Зазначено, що ворганізації Таджицької групи велику роль відіграв професор Д. П. Рєзвой.

Ключові слова : геологічні дослідження, корисні копалини, глибинніструктури земної кори, розломи, Таджикистан, Зеравшано-Гісарська складчастаобласть.


Повний текст:

PDF

Посилання1. Бискэ Ю. С. Палеозойская структура и история Южного Тянь-Шаня / Ю. С. Бискэ. -СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. - 192 с.

2. Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка:довідниково-інформаційне видання : вид. друге, перероб. і доповнене / П. Білоніжка,О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. - Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту, 2010.- 520 с.

3. Губин И. Е. Геологическая граница между Памиром и Алаем / И. Е. Губин. - Москва : Госгеолиздат, 1940. - 47 с.

4. Елисеев Э. Н. Глубинные условия возникновения базальтоидных магм Южного Гиссара / Э. Н. Елисеев, И. А. Ковальчук, Э. А. Портнягин // Геол. сб. Львов. геол. об-ва.Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1976. - № 15. - С. 81-84.

5. Ковальчук И. А. Герцинские геосинклинальные вулканогенные и осадочные формации Южного Гиссара (Тянь-Шань) : автореф. дисс. на соискания науч. степени канд.геол.-мин. наук : спец. 04.00.04 "общая и региональная геология" / И. А. Ковальчук.- Львов : Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко, 1984. - 26 с.

6. Ковальчук И. А. Поэтажное тектоническое районирование палеозоид Зеравшано-Гиссарской горной области (Южный Тянь-Шань) / И. А. Ковальчук, В. Н. Куземко,В. И. Павлов // Бюлл. Москов. об-ва испытателей природы. Отд. геол. - 1984. - № 1.- С. 37-44.

7. Куземко В. Н. Структурный анализ Зеравшано-Гиссарской горной области (ЮжныйТянь-Шань) на основе изучения космофотоснимков / В. Н. Куземко, И. А. Ковальчук, В. И. Павлов [ред. И. Е. Губин, С. А. Захаров] // Тектоника Тянь-Шаня и Памира. - Москва : Наука, 1983. - С. 114-117.

8. Павлов В. І. Ернест Олександрович Портнягін - геолог і поет (до 70-річчя від днянародження) / В. І. Павлов, А. О. Сіворонов // Вісник Львівського університету. Сер.геол. -2006. - № 20. - С. 239-242.

9. Павлунь М. М. Володимир Миколайович Куземко - геолог, учений, педагог (до 70-річчя від дня народження) / М. М. Павлунь, Г. О. Луньов, В. І. Павлов // ВісникЛьвівського університету. Сер. геол. - 2008. - № 22. - С. 174-177.
Google Scholar

10. Портнягин Э. А. Гиссарский шов и проблема Гиссарского плутона / Э. А. Портнягин// Геол. сб. Львов. геол. об-ва. - Львов : Изд-во Львов. ун-та - 1968. - № 11. -С. 163-168.

11. Портнягин Э. А. Комплекс параллельных даек Южного Гиссара / Э. А. Портнягин //Докл. АН СССР. - 1974. - Т. 219. - № 4.- С. 948-951.

12. Портнягин Э. А. Каменноугольный вулканизм и некоторые проблемы тектоникиГиссара (Южный Тянь-Шань) / Э. А. Портнягин, Н. А. Гнутенко, И. А. Ковальчук,В.Н. Куземко, В. И. Павлов // Бюлл. Москов. об-ва испытателей природы. Отд. геол.- 1973. - Т. 48. - № 2. - С. 82-93.

13. Портнягин Э. А. Некоторые новые данные о ранних этапах развития ЮжноГиссарской магматогенной зоны / Э. А. Портнягин, В. И. Павлов // Геол. сб. Львов.геол. об-ва. - Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1971. - № 13. - С. 125-129.

14. Портнягин Э. А. Формации среднего палеозоя Южно-Гиссарской магматогеннойзоны / Э.А. Портнягин, В.И. Павлов // Геол. сб. Львов. геол. об-ва. - Львов : Изд-воЛьвов. ун-та,1973. - № 14. - С. 120-124.

15. Портнягин Э. А. Южногиссарская магматогенная зона. Глубинные разломы Южного Тянь-Шаня / Э. А. Портнягин, В. И. Павлов, И. А. Ковальчук // Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов. - Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1973. - Т. I.- С. 97-119.

16. Портнягин Э. А. Зона Южногиссарского разлома / Э. А. Портнягин, В. И. Павлов,И.А. Ковальчук // Глубинные разломы Южного Тянь-Шаня. Проблемы тектоники имагматизма глубинных разломов. - Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1973. - Т. I. -С. 119-133.

17. Портнягин Э. А. Зона Северогиссарского глубинного разлома / Э. А. Портнягин,В. И. Павлов, В. Н. Куземко, Н. А. Гнутенко, В. В. Ткаченко // Глубинные разломыЮжного Тянь-Шаня. Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов.-Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1973. - Т. I. - С. 78-97.

18. Портнягин Э. А. К проблеме взаимоотношения глубинных палеозойских структурЮжного Тянь-Шаня и погребенного Таджико-Афганского массива / Э. А. Портнягин, Г. В. Кошлаков, Е. С. Кузнецов // Бюлл. Москов. об-ва испыт. природы. Отд. геол. -1974. -Т. 49. - № 3. - С. 18-23.

19. Портнягин Э. А. Проблема "ягнобских сланцев" и некоторые детали строения восточной части Зеравшано-Гиссарской зоны (Южный Тянь-Шань) / Э. А. Портнягин,В. И. Павлов, К. О. Цориев // Геол. сб. Львов. геол. об-ва. - Львов : Изд-во Львов. унта, 1976. - № 15.- С. 92-98.

20. Резвой Д. П. "Антитяньшанское" структурное направление в тектонике СреднейАзии / Д. П. Резвой // Геол. сб. Львов. геол. об-ва. - Москва : Недра, 1965. - № 9. -С.119-130.

21. Резвой Д. П. К проблеме глубинных разломов Южного Тянь-Шаня / Д. П. Резвой //Бюлл. Москов. об-ва испыт. природы. Отд. геол. - 1972. - Т. 47. - № 1. - С. 23-41.

22. Резвой Д.П. О некоторых особенностях глубинной тектоники Юго-Западного ТяньШаня / Д. П.Резвой, Є. А. Портнягин, И. А. Марушкин // Геол. сб. Львов. геол. обва. Москва : Недра, 1969. - № 12. - С. 142-145.

23. Klebelsberg Rv. Beiträge zur GeologieWest Turkestans / Rv. Klebelsberg // Ergebnisseder Expedition des DOAV im Jahre 1913. - Innsbruck, 1922. - Р. 293-472.

REFERENCES

1. Biske Yu. S. (1996). Paleozoyskaya struktura i istoriya Yuzhnogo Tyan'-Shanya. - SPb. :Izd-vo S.-Peterburgskogo un-ta.

2. Bilonizhka P. , Matkovs'kyy, O., Pavlun', M. , Slyvko Ye. (2010). Heolohichnyy fakul'tetL'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka: dovidnykovo-informatsiynevydannya: vyd. druhe, pererob. i dopovnene. - L'viv : Vydav. Tsentr L'viv. nats.Universytetu.

3. Gubin I. E. (1940). Geologicheskaya granitsa mezhdu Pamirom i Alaem. - Moskva :Gosgeolizdat.

4. Yeliseyev E. N., Koval'chuk I. A., Portnyagin E. A. (1976). Glubinnyye usloviya vozniknoveniya bazal'toidnykh magm Yuzhnogo Gissara. Geol. sb. L'vovsk. geol. ob-va. - L'vov: Izd-vo L'vov. un-ta, 15, 81-84.

5. Koval'chuk I. A. (1984). Gertsinskiye geosinklinal'nyye vulkanogennyye i osadochnyyeformatsii Yuzhnogo Gissara (Tyan'-Shan') : avtoref. dis. na soiskaniya nauch. stepenikand. geol.-min. Nauk : spets. 04.00.04 "obshchaya ta regional'naya geologiya" / IvanAlekseyevich Koval'chuk. L'vov: L'vovskiy gos. un-t im. Iv. Franko.

6. Koval'chuk I. A., Kuzemko V. N., Pavlov V. I. (1984). Poetazhnoye tektonicheskoyerayonirovaniye paleozoid Zeravshano-Gissarskoy gornoy oblasti (Yuzhnyy Tyan'-Shan').Byull. Moskov. ob-va ispytateley prirody. Otd. geol., 1, 37-44.

7. Kuzemko V. N., Koval'chuk I. A., Pavlov V. I. (1983). Strukturnyy analiz ZeravshanoGissarskoy gornoy oblasti (Yuzhnyy Tyan'-Shan') na osnove izucheniyakosmofotosnimkov. red. I. Ye. Gubin, S. A. Zakharov. Tektonika Tyan'-Shanya i Pamira.- Moskva : Nauka, 114-117.

8. Pavlov V. I., Sivoronov A. O. (2006). Ernest Oleksandrovych Portnyahin - heoloh i poyet(do 70-richchya vid dnya narodzhennya). Visnyk L'vivs'koho universytetu. Ser. heol., 20,239-242.

9. Pavlun' M. M., Lun'ov H. O., Pavlov V. I. (2008). Volodymyr Mykolayovych Kuzemko -heoloh, uchenyy, pedahoh (do 70-richchya vid dnya narodzhennya). Visnyk. L'vivs'kohounyversytetu. Ser. heol., 22, 174-177.
Google Scholar

10. Portnyagin E. A. (1968). Gissarskiy shov i problema Gissarskogo plutona. Geol. sbornikL'vovskogo geol. obshchestva. - L'vov : Izd-vo L'vov. un-ta, 11, 163-168.

11. Portnyagin E. A. (1974). Kompleks parallel'nykh dayek Yuzhnogo Gissara. Dokl.AN SSSR, 219, 4. - 1974, 948-951.

12. Portnyagin E. A., Gnutenko N. A., Koval'chuk I. A., Kuzemko V. N., Pavlov V. I. (1973).Kamennougol'nyy vulkanizm i nekotoryye problemy tektoniki Gissara (Yuzhnyy Tyan'-Shan'). Byull. Moskov. ob-va ispytateley prirody. Otd. geol., 48, 2, 82-93.

13. Portnyagin, E. A. Pavlov, V. I. (1971). Nekotoryye novyye dannyye o rannikh etapakhrazvitiya Yuzhno-Gissarskoy magmatogennoy zony. Geol. sb. L'vovsk. geol. ob-va.-L'vov : Izd-vo L'vov. un-ta, 13, 125-129.

14. Portnyagin E. A. Pavlov V. I. (1973). Formatsii srednego paleozoya Yuzhno-Gissarskoymagmatogennoy zony. Geol. sb. L'vovsk. geol. ob-va. - L'vov : Izd-vo L'vov. un-ta, 14,120-124.

15. Portnyagin E. A., Pavlov, V. I., Koval'chuk I. A. (1973). Yuzhnogissarskaya magmatogennaya zona. Glubinnyye razlomy Yuzhnogo Tyan'-Shanya. Problemy tektoniki imagmatizma glubinnykh razlomov. T. I. - L'vov : Izd-vo L'vov. un-ta, 97-119.

16. Portnyagin E. A. Pavlov V. I., Koval'chuk I.A. (1973). Zona Yuzhnogissarskogo razloma.Glubinnyye razlomy Yuzhnogo Tyan'-Shanya. Problemy tektoniki i magmatizmaglubinnykh razlomov. T. I.- L'vov : Izd-vo L'vov. un-ta, 119-133.

17. Portnyagin E. A., Pavlov V. I., Kuzemko V. N., Gnutenko N. A., Tkachenko V. V. (1973).Zona Severogissarskogo glubinnogo razloma. Glubinnyye razlomy Yuzhnogo Tyan'-Shanya. Problemy tektoniki i magmatizma glubinnykh razlomov. T. I. - L'vov : Izd-voL'vov. un-ta, 78-97.

18. Portnyagin E. A., Koshlakov G. V., Kuznetsov Ye. S. (1974). K probleme vzaimootnosheniya glubinnykh paleozoyskikh struktur Yuzhnogo Tyan'-Shanya i pogrebennogoTadzhiko-Afganskogo mas siva. Byull. Moskov. ob-va ispytateley prirody. Otd. geol. 49,3, 18-23.

19. Portnyagin E. A. Pavlov V. I., Tsoriyev K. O. (1976). Problema "yagnobskikh slantsev" inekotoryye detali stroyeniya vostochnoy chasti Zeravshano-Gissarskoy zony (YuzhnyyTyan'-Shan'). Geol. sb. L'vovsk. geol. ob-va. L'vov: Izd-vo L'vov. un-ta, 15, 92-98.

20. Rezvoy D. P. (1965). "Antityan'shanskoye " strukturnoye napravleniye v tektonikeSredney Azii. Geol. sbornik L'vovskogo geol. obshchestva. - Moskva : Nedra, 9, 119-130.

21. Rezvoy D. P. (1972). K probleme glubinnykh razlomov Yuzhnogo Tyan'-Shanya. Byull.Moskov. ob-va ispytateley prirody. Otd. Geol., 47, 1, 23-41.

22. Rezvoy D. P., Portnyagin Ê. A., Marushkin I. A. (1969). O nekotorykh osobennostyakhglubinnoy tektoniki Yugo-Zapadnogo Tyan'-Shanya. Geol. sbornik L'vovskogo geol.obshchestva. - Moskva : Nedra, 12, 142-145.

23. Klebelsberg Rv. (1922). Beiträge zur GeologieWest Turkestans. Ergebnisse der Expedition des DOAV im Jahre 1913. - Innsbruck, 293-472.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.