ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СУЧАСНИЙ СТАН,МЕТОДИ І МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

V. Brusak, M. Maydanskiy

Анотація


Проаналізовано сучасний стан функціонального зонування національних природних і регіональних ландшафтних парків Карпатського регіону. Розроблено методи і методологію функціонального і режимного зонування національних парків на еколого-ландшафтних засадах. Головним об’єктом природоохоронної оцінки в разі функціонального зонування є природнотериторіальні комплекси, а найдрібнішою управлінсько-оперативною одиницею – лісогосподарські виділи. Запропоновані методи і методологію функціонального та режимного зонування апробовано на прикладі національних парків “Гуцульщина” і Яворівський.


Ключові слова


національний природний парк; регіональний ландшафтний парк; функціональне зонування; режимне зонування; Карпатський регіон.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брусак В. П. Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі природного заповідника “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Віталій Пилипович Брусак. – Львів, 1997. – 20 с.

Брусак В. П. Особливості ландшафтної структури НІШ “Яворівський” / В. П. Брусак, О. М. Федірко // Національні природні парки : проблеми становлення і розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю Карпатського національного природного парку. – Яремче, 2000. – С. 331–334.

Брусак В. Географічні дослідження природно-заповідних територій : методологія і стуктура / В. Брусак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 31–42.

Брусак В. П. Особливості функціонального зонування національних природних парків Українських Карпат / В. П. Брусак // Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю Ужанського національного природного парку. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2009. – С. 37–42.

Брусак В. П. Ландшафти / В. П. Брусак, Р. М. Гнатюк // Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – Вип. 9. Національний природний парк “Гуцульщина”. – К. : Фітосоціоцентр, 2011. – С. 41–48.

Гродзинський М. Д. Ландшафтне різноманіття як компонента сталого розвитку / М. Д. Гродзинський, П. Г. Шищенко // Проблеми сталого розвитку України. – К. : БМТ, 2001. – С. 243–262.

Гуль Н. Проблема сталого функціонування національних парків Карпатського регіону / Н. Гуль, Б. Сенчина, Б. Хомин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2005. – Вип. 32. – С. 155–162.

Забелина Н. М. Национальный парк : монография / Н. М. Забелина. – М. : Мысль, 1987. – 171 с.

Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” від 16.06.1992 № 2456- ХІІ, остання редакція від 23.10.2010 на підставі 2856, чинний // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1156.

Кукурудза М. Менеджмент національних парків : навч. посібник / М. Кукурудза. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 124 с.

Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження : монографія / А. В. Мельник. – Львів : Логос, 1999. – 286 с.

Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / за ред. О. М. Селезньова. – К. : ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 88 с.

Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / за ред. О. М. Селезньова. – К. : ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 86 с.

Пащенко В. М. Ландшафтна репрезентативність об’єктів природи / В. М. Пащенко // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 3. – С. 13–20.

Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків : метод. посібник / Т. Л. Андрієнко, С. Ю. Попович, Г. В. Парчук [та ін.]; за ред. Т. Л. Андрієнко. – К. : Академперіодика, 2002. – 103 с.

Царик Л. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація) / Л. Царик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 320 с.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, М. Д. Гродзинский, В. Д. Романенко. – Киев : Фитосоциоцентр, 2004. – 144 с.

Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проэктировании / П. Г. Шищенко. – Киев : Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.41.1930

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)