Подання

 

Керівництва для авторів

У Віснику публікуються оригінальні, не опубліковані раніше статті, які відповідають сучасному рівню розвитку економічної науки, мають наукову новизну і практичну цінність.

Перед поданням матеріалів до редакції Вісника, ознайомтесь, будь-ласка, з вимогами до структури і змісту, оформлення і подання рукопису (див. нижче), порушення яких призведе до відхилення рукопису на етапі його попереднього розгляду.

Авторам рекомендуємо також ознайомитися з Рекомендаціями для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою («Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English»; URL: https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators) Європейської асоціації наукових редакторів (The European Association of Science Editors, EASE), які містять прості і конкретні поради щодо змісту основних складових наукової статті.


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РУКОПИСУ ТА ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Рукописи, які подаються до редакції Вісника українською або англійською мовою, повинні містити такі змістовні елементи з їх зазначенням:

Анотація (основною мовою статті та англійською/українською мовою) з обов’язковим формулюванням мети, методології/методів дослідження, основних результатів і висновків. Важливо пам’ятати, що для більшості читачів анотація буде основним джерелом інформації  про дослідження.

Ключові слова в анотації полегшують  пошук статті онлайн для тих, хто може бути зацікавлений у результатах. Якщо в назві статті не відображається об’єкт дослідження (у тому числі країна, регіон), бажано вказати його серед ключових слів.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де обов’язково вказати на невирішені частини загальної проблеми, яким присвячена стаття. Цю частину  дослідження важливо не обмежувати лише роботами, які опубліковані в країні, де працює автор (автори). Проблему важливо  досліджувати глобально.

Постановка завдання (формулювання цілей статті). Можна також вказати декілька проміжних завдань, вирішення яких забезпечить досягнення мети. Якщо це можливо, сформулюйте гіпотезу, яку ви перевіряєте.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

За необхідності після висновків можна зазначити джерела фінансування дослідження. Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки [номер гранту/проекту  xxxx]».

Список використаних джерел/«References».  Для статей українською мовою список подають у двох формах: «Список використаних джерел» і «References».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

1. Рукописи приймають українською або англійською мовами обсягом 10-15 сторінок тексту на аркуші формату А4, інтервал - 1,5, кегель - 14, шрифт Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм.

2. Структурні елементи статті: абзац 1 — УДК та JEL (вирівнювання по лівому краю); абзац 2 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт) основною мовою статті, абзац 3 ім’я та прізвище автора(ів) статті, абзац 4 – місце роботи, повна поштова адреса, електронна скринька та ORCID автора(ів) (для кожного співавтора з нового рядка), вирівнювання по центру (курсив); абзац 5 – анотація основною мовою статті – мінімум 800 знаків та ключові слова (5-8 слів); абзац 6 – основний текст зазначенням необхідних елементів.

3. Після «Списку використаних джерел»/«References» подається анотація другою (англійською або українською) мовою. Анотація англійською мовою має бути обсягом не менш як 1 800 знаків) і ключовими словами (5-7 слів) разом з назвою статті та іменами і прізвищами авторів, зазначенням місця праці та повної адреси англійською мовою (друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman).

4. Таблиці (шрифт Times New Roman, кегель 12) розміщуються у тексті. Рисунки (шрифт Times New Roman, кегель 12) повинні бути згруповані та в чорно-білому форматі. Формат таблиць та рисунків лише книжковий. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти півжирним шрифтом. Формули (із стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування.

5. Список використаних джерел (не менше 8-ми джерел) подається наприкінці статті у порядку згадування або у алфавітному порядку. Список використаних джерел оформляють згідно з оновленим Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015. «References» необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations). Посилання на джерела необхідно робити у тексті в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела: наприклад, [7, с. 405] або [3, с. 85; 16, с. 54].

6. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.

7. Приклад оформлення статті наведено у додатку 1.

 

ПОДАННЯ РУКОПИСУ

Кореспондуючий автор подає на електронну адресу редакції (VisnykLvivUniv.Econ@gmail.com) такі матеріали в електронній формі :

1) рукопис статті (назва файлу повинна збігатися з прізвищем першого автора, приклад оформлення див. у додатку 1);

2) довідку про автора/авторів та їхній внесок у статтю (додаток 2).

 

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність встановленим вимогам щодо змісту, оформлення та принципам академічної доброчесності.

Рукопис статті, оформлений з порушенням принципів академічної доброчесності, а також  зазначених вище вимог, редколегія не приймає до публікації.

 

Статті подаються до 15 квітня та до 15 жовтня щороку, якщо інші терміни не оголошені редколегією Вісника

 

Додаток 1

Приклад оформлення статті

 

УДК 336.532; JEL C10; I21, I28

 

Моделювання плати за навчання в управлінні Конкурентоспроможністю вищої освіти (на прикладі університетів України)

 

Олександр Шевченко1, Антон Скакун2

1Львівський національний університет імені Івана Франка
79008 м. Львів, проспект Свободи, 18
e-mail:oleksandr.shevchenko@lnu.edu.ua; ORCID:
2 ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України імені М.І.Долішнього»
79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4
 e-mail: anton.skakun@gmail.com; ORCID:

Анотація. Метою статті є. У дослідженні використано методи…. Результати дослідження показали…. Сформульовано висновок, що…..

Ключові слова: економіка вищої освіти, конкурентоспроможність, плата за навчання, регресійна модель, університет, цінова політика.

 

Основний текст статті з виділенням обов’язкових елементів

 

Список використаних джерел

1. Матюх С. А. Формування концептуальних засад ефективності діяльності університетів. Економічний часопис-ХХІ. 2017. № 5–6. С. 82–85.

References

1. Matyukh S.A. (2017) Formuvannya kontseptualʹnykh zasad efektyvnosti diyalʹnosti universytetiv [The conceptual basics of efficiency formation in functioning of higher educational institutions]. Economic Annals-XXI, 5–6, 82–83 [in Ukrainian].

 

 

UDC 336.532; JEL C10; I21, I28

 

SIMULATION OF TUITION FEES IN COMPETITIVENESS MANAGEMENT of HIGHER EDUCATION institutions (case of UKRAINE'S universities)

Oleksandr Shevchenko1, Аnton Skakyn2

1Ivan Franko National University of Lviv,

79008 Lviv, Prospekt Svobody, 18
e-mail:oleksandr.shevchenko@lnu.edu.ua; ORCID:   
2M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

79026 Lviv, st. Kozelnitskaya, 4,
e-mail:
anton.skakun@gmail.com; ORCID:

Abstract. The purpose of study is to…

Keywords: economics of higher education, competitiveness, tuition fees, regression model, university, pricing policy.

 

 


Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА/АВТОРІВ ТА ЇХНІЙ ВНЕСОК У СТАТТЮ

Довідка про автора/авторів

Ім’я, прізвище

 

Місце роботи/навчання

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Назва статті

 

Спеціальність, за якою подається рукопис

 

Контактний телефон

 

E-mail 

 

ORCID

 

*Таблиця заповнюється на кожного із співавторів

Відомості про внесок співавторів у статтю

(заповнюється у випадку двох і більше авторів статті)

Ця інформація важлива для забезпечення академічної доброчесності у підготовці наукових видань, а також запобігання практики використовувати найману працю інших осіб („ghostwriting”), включати до складу авторів осіб, які в дійсності не мають відношення до даного дослідження („guest authorship”). У формуванні складу співавторів рекомендуємо  звернути увагу на принципи COPE (Committeeon Publishing Ethics).

У таблиці потрібно зазначити загальний відсоток внеску кожного зі співавторів статті (дизайн дослідження, формування емпіричної бази даних, обробка, аналіз, інтерпретація даних, підготовка рисунків, аналіз досліджень, праць інших авторів, підготовка анотацій, пошук літератури, складання Літератури, REFERENCES та ін.), %:

 

Ім’я та прізвище співавтора

Відсоток внеску,%

Внесок співавтора

Підпис співавтора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

100

 

Для статей англійською мовою

Information about the author / authors of the manuscript and their contribution to the study

Name and Surname *

 

Affiliation

 

Academic title

 

Position

 

Manuscript title

 

Specialty for which the manuscript is submitted

 

Сontact phone number

 

E-mail 

 

ORCID

 

To be filled in for each of the co-authors

 

Information about the contribution of co-authors to the article

(to be completed in the case of two or more authors of the article)

This information is important to ensure academic integrity in the scientific writing, to prevent the practice of employing other persons ("ghostwriting"), including in the author pool individuals who are not really related to this study ("guest authorship").

Co-authors should indicate in the table below the percentage of their contribution to the manuscript (research design, literature review, data search, data analysis, drawing design, manuscript formatting, preparation of abstract, REFERENCES, etc.),%:

 

Name and surname of the co-author

Percentage of contribution,%

Author's contribution

Author's signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

100

 

 

 

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

  This submission has not been previously published and has not been sent to other journals for consideration (or the comments for the editor below provide the necessary explanations).

 2. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  Internet links in the text are accompanied by fully valid URLs.

 3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

  The text meets the stylistic and bibliographic requirements set forth in the Author Guidelines in the About the Journal section.

 4. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

  If the material is submitted to the peer-reviewed section of the journal, the instructions of Ensuring a Blind Peer Review have been followed when compiling the submission file.

 

Положення про авторські права

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.