Редакційна політика

Галузь та проблематика

Вісник публікує статті, які  містять нові оригінальні результати дослідження актуальних питань розвитку фундаментальної економічної науки, вітчизняної та світової економіки, застосування кількісних методів та інформаційних технологій у цифровій економіці, інноваційних напрямів розвитку обліку та оподаткування, менеджменту, маркетингу, а також результати міждисциплінарних досліджень в галузях економіки, права, екології та інших наук.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. ТЕОРІЯ, ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ

 

Редакція Журналу здійснює подвійне «сліпе» рецензування (double-blind review). Це означає, що рецензенти не мають жодної інформації про авторів і навпаки.

Процедура рецензування передбачає такі етапи.

 

Перевірка рукопису на відповідність критеріям академічної доброчесності і базовим вимогам до рукопису

Середня тривалість процедури – 3 дні

1.Відповідальний секретар розміщує рукопис статті та відомості про його авторів в електронній базі Вісника, оцінює рукопис з позиції його відповідності предметній галузі та вимогам Вісника щодо оформлення, здійснює перевірку тексту на плагіат. Рукописи, які не відповідають критеріям академічної доброчесності і вимогам Вісника щодо оформлення, відхиляються на цьому етапі.

 

Перевірка змісту рукопису на відповідність науковим критеріям. Призначення зовнішніх рецензентів

Середня тривалість процедури – 7 днів

2.Головний редактор Вісника та/або його заступники готують попередній висновок з оцінкою рукопису з позицій його відповідності науковим критеріям (Форма попереднього висновку Редколегії), визначають  науковий напрям (рубрику), якій відповідає зміст рукопису, приступають до рецензування самостійно та/або визначають двох зовнішніх рецензентів для подвійного «сліпого» рецензування. Вибір рецензента відбувається серед членів наукової редакційної колегії і головно ґрунтується на відповідності теми рукопису їхнім науковим інтересам, зацікавленням і публікаціям, досвіді, репутації тощо. На цьому етапі до рецензування також можуть залучатися дослідники, які не є членами наукової редколегії Вісника.

3.Відповідальний секретар Вісника повідомляє кореспондуючому авторові про попередній висновок редколегії Вісника та про передачу рукопису статті на сліпе зовнішнє рецензування або про відхилення рукопису у зв’язку з невідповідністю вимогам Вісника.

 

Зовнішнє рецензування рукопису

Середня тривалість процедури – 30 днів

4. Відповідальний секретар готує рукопис для зовнішніх рецензентів відповідно до умов «сліпого» рецензування (рецензенту невідомі автори рукопису). Рекомендовані  рецензенти вирішують – прийняти чи відхилити запрошення на рецензування. У разі прийняття запрошення вони мають підготувати і надіслати у встановлений термін рецензію на електронну адресу редакції Вісника (Форма зовнішньої рецензії).

5. Відповідальний секретар ознайомлюється з рецензіями на рукопис статті, розміщує їх в електронній базі Вісника. В окремих випадках головний редактор може запросити ще одного рецензента, щоб сформувати остаточний висновок про науковий рівень рукопису.

 

Робота з результатами зовнішнього рецензування рукопису

Середня тривалість процедури – 15 днів

6.Відповідальний секретар надсилає авторам рукопису рецензії з  дотриманням усіх вимог подвійного сліпого рецензування.

7. У разі необхідності автори враховують зауваги і побажання рецензентів і надсилають у встановлені терміни доопрацьовану статтю до редакції Вісника. Відповідальний секретар одразу надсилає доопрацьований рукопис на повторне «сліпе» рецензування.

 

8. Відповідальний секретар подає на розгляд головного редактора та його заступників результати рецензування і доопрацювання рукописів статей. Остаточне рішення про публікацію статті у журналі ухвалює редколегія Вісника.

 

Рішення про результати рецензування  рукопису та публікацію статті

Середня тривалість процедури – 10 днів

9.Авторів повідомляють про рішення редколегії Вісника та Вченої ради Львівського університету щодо публікації їхніх статей у відповідному випуску Вісника.

10. Редколегія оприлюднює відповідний випуск Вісника на сайті (онлай-версія).

11. Видавничий центр забезпечує друковану версію випусків Вісника.

 

Періодичність публікації

Виходить 1-2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.