Подання

 

Керівництва для авторів

Важливо:

Після подання рукопису статті через електронну систему слід надіслати повідомлення про це на e-mail адресу відп. секретарю редколегії, доценту Шпирці Зіновії Михайлівні:    zinoviya.shpyrka@lnu.edu.ua

Альтернативний шлях подання рукопису

Рукопис, оформлений відповідно вимогам, викладеним у правилах для авторів , слід надіслати на адресу: Доценту Шпирці Зіновії Михайлівні відповідальному секретарю редколегії

“Вісника Львівського університету. Серія хімічна”

Львівський національний університет імені Івана Франка

Хімічний факультет

Вул. Кирилла і Мефодія, 6

79005 м. Львів

e-mail: zinoviya.shpyrka@lnu.edu.ua

телефон: +380-260-03-88

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Для друку у “Віснику Львівського університету. Серія хімічна” приймають лише оригінальні роботи експериментального та теоретичного характеру в галузі хімії або хімічної технології, які не були опубліковані чи прийняті до друку раніше. Усі співавтори повинні дати згоду на публікацію. Обсяг статті – не менше 7 і не більше 15 сторінок формату А4 разом зі вставленими таблицями, рисунками та підписами до них, списком літератури, анотацією. Підписи до таблиць та рисунків українською мовою дублюють англійською мовою. Статтю у двох примірниках треба подавати українською або англійською мовами. Сторінки статті з першої до останньої пронумерувати. Формат паперу – А4, поля з усіх сторін –2 см. Текст набирати шрифтом Times New Roman (14 pt (пунктів)) (для Word 97 або 2000) та Times New Roman Cyr (для Word 6 або 7) з міжрядковим інтервалом півтора. На замовлення редколегії публікують оглядові статті, обсяг яких узгоджують додатково. В одному випуску Вісника можуть бути надруковані не більше трьох статей одного автора.

 2. Структура статті. На першій сторінці у лівому верхньому рядку – УДК, по центру великими жирними літерами – назва статті, нижче – ініціали та прізвища авторів, далі (курсивом) – назва організації (організацій), у якій виконано роботу з повною поштовою адресою (адресами) авторів, електронна адреса автора, уповноваженого для електронного листування, далі – анотація (до 800 знаків включно з пробілами) та ключові слова (до п’яти), текст статті, список літератури. Текст типової статті  повинен містити такі частини: 1. Вступ. 2. Матеріали та методика експерименту. 3. Результати досліджень та їх обговорення. 4. Висновки. 5. Подяки (за потреби) та список літературних посилань. У кінці статті подати англійською мовою назву статті, нижче – ініціали та прізвища авторів, далі (курсивом) – назву організації (організацій), у якій виконано роботу з повною поштовою адресою (адресами) авторів, електронну адресу автора, уповноваженого для електронного листування, далі – анотація не менш як 1 800 знаків (включно з пробілами) та ключові слова (до п’яти). Якщо стаття написана англійською мовою, то анотація – українською обсягом не менш як 1 800 знаків (включно з пробілами). Після анотації – ключові слова (до п’яти).

 3. Літературні посилання. Список цитованих посилань потрібно нумерувати у порядку їх згадування у тексті. Назви журналів потрібно скорочувати відповідно до CAS (Chemical Abstracts Service). Усі літературні джерела подавати англійською мовою. У випадку кириличних джерел треба подати їх англійською мовою (не транслітерацією!). Прізвища авторів, назви статей та журналів подавати згідно з англійськими анотаціями в оригінальних джерелах, у дужках зазначити мову оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian). Вказати ідентифікатор цифрового об’єкта (DOI) літературних джерел, яким його присвоєно. Приклади оформлення списку літератури:

  Книги (монографії):

  1. Okamoto H. Desk Handbook: Phase Diagrams for Binary Alloys //Materials Park,OH: American Society for Metals, 2000. 828 p.

  2. Emsley J. The Elements.Moscow: Mir, 1993. 256 p. (inRussian).

  Статті:

  1. Pavlyuk O., Lis T., Mys’kiv M. G. Structural aspect of CuCN catalytic cyclodimerization of N-allylquinolinium halides // Z. Anorg. Allg. Chem. 2005. Vol. 631, No. 10.
  P. 1893–1897. DOI: https://doi.org/10.1002/zaac.200500057

  2. Kordan V., Pavlyuk V., Zelinska O. Electrochemical lithiation of magnesium and tin //VisnykLviv Univ. Ser. Chem. 2016. Iss. 57 (1). P. 148–154 (in Ukrainian).

  3. Zhao J. T., Parthé E. Y3NiAl3Ge2, a quaternary substitution variant of the hexagonal Fe2P type // Acta Crystallogr. C. 1990. Vol. 46. P. 2273–2276.

  DOI: https://doi.org/10.1107/S0108270190005194

  Тези доповідей:

  1. Levytskyy V., Babizhetskyy V., MagunA., Gembara M., Kotur B. New ternary rare-earth transition metal carbides containing the C2 structure fragments // Coll. Abstr. XII Int. Conf. onCrystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, 22–26 September 2013. P. 173.

  Патенти:

  1. Pat. 4517118 (USA). New nickel coating composition for shielding electronic equipment and the like / Stoetzer S. R. 27.06.1983, publ. 14.05.1985.

  2. Pat. 82842 (Ukraine). A method for increasing the electrocatalytic activity of amorphous alloys on a basis of Fe / Boichyshyn L. M., Hertsyk O. M., Kovbuz M. O., Kotur B. Ya., Pereverzeva T. G. 22.02.2013, publ. 12.08.2013. (in Ukrainian).

  Автореферати дисертацій, дисертації:

  1. Krykhovets O. V. Phase equilibria and crystal chemical characteristics of the solid solutions and intermediate phases in the systems Ag2Se–BIII2Se3–CIVSe2 (BIII– Ga, In;  
  CIV – Ge, Sn) // Abstr. Cand. Sci. Thesis (Inorg. Chem.), Lviv, 1999. 20 p. (in Ukrainian).

  2. Babizhetskyy V. S. Crystal chemistry of the rare-earth metal borocarbides and borosilicides // Dr Sci. Thesis (Inorg. Chem.), Ivan Franko National Uni. Lviv, 2018. 491 p. (inUkrainian).

 4. Формули, терміни, одиниці вимірювання. Формули наводять у тексті, використовуючи редактори формул Microsoft Equation або Math Type.

  Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці вимірювання та їхні умовні позначення, які використовують у статті, повинні бути загальноприйнятими. Потрібно дотримуватись рекомендацій IUPAC щодо номенклатури хімічних сполук і рекомендацій IUCr щодо подання кристалографічних даних.

 5. Вимоги до статей англійською мовою такі ж як і українською. Якщо стаття написана англійською мовою, то анотація на початку статті – англійською, у кінці – українською. Для осіб, що не володіють українською мовою, редакція забезпечить переклад анотації з англійської на українську. Підписи до таблиць і рисунків не дублювати українською мовою.

  Усі рукописи статей рецензують з дотриманням Гарантій сліпого рецензування. Статті, які не відповідають цим правилам, а також із зауваженнями рецензентів, повертають авторам для доопрацювання та виправлень. Доопрацьовану статтю треба повернути у редакцію (виправлений і перший варіанти рукопису).

  Після прийняття статті до друку автори повинні надіслати її сформатований електронний варіант: текст і таблиці – в одному файлі (межі тексту на сторінці 20,5´13,0 см, шрифт Times New Roman10 pt., через один інтервал), а кожен рисунок – в окремому файлі (формати gif, tif або jpg). Після прийняття статті до друку їй присвоюють ідентифікатор DOI.

  Після рекомендації Вченої ради університету до друку чергового випуску Вісника його повну електронну копію оприлюднюють на інтернет-сторінці журналу для відкритого доступу та надсилають до Національної бібліотеки України імені 
  В. І. Вернадського.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.