EVOLUTIONARY STAGES OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION FORMS OF THE MONOPOLIZATION PROCESS

Nataliya Rudkovska

Анотація


Анотація. Першочергове завдання економіки, як науки про раціональне розпо­рядження обмеженими ресурсами, не завжди виконується у сучасному глоба­лізо­ваному світі. Людська ірраціональність та опортунізм змушують економічних суб’єк­тів винаходити що раз нові способи максимізації свого прибутку, що супро­воджується погіршенням добробуту інших сторін. Поглиблення та загострення моно­полізаційних процесів, що відбувалося упродовж практично усіх періодів світового економічного розвитку, є закономірним наслідком цього прагнення. Захопити владу над обме­же­ними ресурсами задля реалізації контролю над ринком було так само звично у Середньовічній Європі на стихійних ярмарках, як сьогодні на ринку технологічної продукції. Проте, зважаючи на зростання можливостей масштабів впливу підприємців, що вийшли далеко за межі національних держав, процеси ринкових трансакцій потребують складніших ринкових структур. Позаяк саме технології та інновації зро­били можливим той тип економічних систем, що ми спостерігаємо сьогодні у розви­нутих економіках, то їх революційні зміни варто пов’язувати із еволюційними змінами ринкових інтеграційних форм при монополізаційних процесах.

Класичне трактування монополії як єдиного продавця на ринку, не заперечує можливості представлення її об’єднанням кількох чи навіть багатьох економічних суб’єктів, позбавлених економічної самостійності в результаті поглинання чи злиття, або ж які діють на ринку злагоджено. Монопольна влада на ринку означає, що виробничі ресурси не будуть використанні у раціональний спосіб, а потреби спожи­вачів не будуть задоволенні повною мірою.

Важливість дослідження умов та чинників виникнення інтеграційних форм, що можуть сприяти монополізаційним процесам на галузевих ринках зумовила написання цієї статті. У роботі виокремлено етапи еволюції монополістичних об’єднань через взаємозв’язок із Технологічними революціями, як сприятливого середовища для їх розвитку.

Ключові слова: монополія, монополізація, інтеграційні форми монополіза­цій­ного процесу, трест, холдинг, ТНК.

Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0.3447

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.