CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT IN UKRAINE: FINANCIAL ASPECTS

Nazar Demchyshak, Vasyl Hryb, Khrystyna Danylkiv

Анотація


В статті розкрито роль креативних індустрій в економічному зростанні та стимулюванні сталого розвитку країни. Проаналізовано інституційне забез­печення становлення креативних індустрій в Україні. Досліджено ключові тенденції їх розвитку та обґрунтовано напрями підвищення ефективності функціону­вання. Аргументовано доцільність врахування трендів у креативному секторі в інших країнах євроспільноти (Польща, Литва, Словаччина) у вітчизняних умовах. Система­тизовано інструменти фінансового регулювання та стимулювання креативних напрямів бізнесу. Обгрунтовано пропозиції щодо пріоритетних векторів розвитку креативних індустрій в Україні у посткризовий період.

У умовах необхідності подолання наслідків пандемії, враховуючи напрацювання країн Європи, уряду України потрібно розробити дієвий механізм імплементації заходів підтримки креативного бізнесу. Це має бути зроблено з урахуванням таких пріори­тетів відновлення й стимулювання креативних індустрій української еконо­міки, як: інституційне впорядкування системи регулювання креативного сектору та удосконалення нормативно-правової регламентації ведення бізнесу у ньому; захист працівників галузі від негативного впливу економічної турбулентності та соціальних потрясінь, зумовлених кризою; стимулювання розвитку внутрішнього ринку креативної продукції і послуг; фінансова підтримка становлення різних підгалузей креативного сектору, враховуючи їх цінність як інноваційно спроможних та експор­то­орієнтованих; забезпечення кібербезпеки та належного захисту прав інтелекту­альної власності.

Аргументовано, що як інструменти фінансової підтримки креативних індустрій можуть бути успішно використані такі надання податкових  пільг; фінансування із бюджетів об’єднаних територіальних громад створення креативних просторів для молоді й інноваторів; безкоштовне надання у оренду офісних і виробничих приміщень; розширення фінансування креативних ініціатив із створеного в Україні фонду стартапів; фінансова підтримка  комерціалізації новацій; співфінансування креативних розробок із залученням бюджетних коштів, інвесторів із країн ЄС, стимулювання партнерства у цьому сегментів у прикордонних регіонах.

Ключові слова: креативні індустрії, креативна економіка, інновації, інстру­менти фінансового стимулювання, фінансове регулювання, глобальний індекс інновацій, індекс людського капіталу.

Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0.3396

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.