“THE RELIEF OF EUROPE” AND THE PARADIGM OF GEOMORPHOLOGY OF THE FUTURE (CONCLUSIONS TO THE FIRST TRAINING MANUAL ON THE RELIEF OF CONTINENTS WRITTEN IN THE UKRAINIAN LANGUAGE)

“РЕЛЬЄФ ЄВРОПИ” І ПАРАДИГМА ГЕОМОРФОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО    (ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З РЕЛЬЄФУ МАТЕРИКІВ НАПИСАНОГО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ) (англ.мовою)

Oleksandr Komliev

Анотація


Наголошено на необхідності підготовки навчальних посібників з геоморфології великих ділянок суші. Рельєф материків (їх частин) та частин світу є об’єктом регіональної геоморфології. Обґрунтовано структуру і зміст першого навчального посібника з геоморфології материків “Рельєф Європи”, написаного українською мовою. Посібник складається зі вступу, 2 розділів, висновків і списку використаної літератури. В посібнику використані 6 схематичних карт, 9 цифрових карт, 2 таблиці, 28 пейзажних світлин. Перший розділ посібника присвячений питанням планетарної геоморфології – головним закономірностям форм рельєфу Землі. В підрозділі 1.1 розглянуто категорії геотектура, морфоструктура, морфоскульптура як частини їх розмірно-генетичної класифікації та подано її критичну оцінку. В 1.2 –розглянуто планетарні риси рельєфу Землі на рівні найбільших геотектур – материкових виступів і океанічних западин (час утворення й основні тенденції у процесі еволюції Землі – зростання площі океанів за рахунок материків; послідовність виникнення основних типів земної кори в процесі геологічної еволюції Землі; схема геологічної еволюції літосфери Землі: кора океанічного типу > кора перехідного типу > континентальна кора). В 1.3 – описано геоморфологічний етап розвитку Землі (початок і кінець палеозою–початок мезозою – розпад Пангеї), упродовж якого в основних рисах утворився сучасний рельєф. Для нього характерні тенденції: океанізації (розширення і заглиблення океанічних западин шляхом руйнації древніх платформ; збільшення площі материків за рахунок приєднання до них молодих платформ (плит); тектонічна активізація материків (епіплатформенний орогенез і утворення відроджених гір). В 1.4 – схарактеризовано загальні закономірності морфоструктури Землі – 14 типів головних морфоструктур рівнинно-платформних областей, гірських (орогенічних) областей, високих платформ і відроджених гір, вік та історію розвитку морфоструктур суші, роль неотектонічного етапу, значення вивчення поверхонь вирівнювання і гідрографічних басейнів у вивченні морфоструктури. В 1.5 – подано загальні закономірності морфоскульптури Землі – сучасної зональної і древньої та вплив останньої на розвиток сучасної; азональні типи морфоскульптури. Другий розділ складається із загальної та регіональної частин. В загальній частині розглянуто головні закономірності геотектури, морфоструктури і морфоскульптури. В регіональній частині описано сучасну і древню геоморфологічні формації прийнятих автором таксономічних одиниць геоморфологічного районування Європи – 4 зони і 13 країн. У висновках автор обґрунтовує, на його погляд, зміст майбутньої парадигми геоморфології, використовуючи дані з геології, геоморфології, планетології.                                                             

Ключові слова: рельєф Європи; геотектура; морфоструктура; морфоскульптура; морфохронодинамічна концепція; термодинамічна еволюція Землі.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bondarchuk, V. G., 1972. Essays on regional tectoorogeny. Monograph. Kyiv : Naukova Dumka, 259. (In Russian).

Carrie, W., 1991. In search of patterns of development of the Earth and the Universe. Monograph. Translation from English : Mir, 447.

Katterfeld, G. N., 1962. The face of the Earth and its origin. Monograph. Translation from English: Geografgiz, 152.

King, L., 1962. Morphology of the Earth. Monograph. Translation from English: Progress, 559.

Komliev, O. O., 1997. The main concepts and problems of paleogeomorphology about. In Ukranian geography journal, 3, 59–63. (In Ukranian).

Komliev, O. O., 1999. The main trends of modern geomorphology and the correspondence of new concepts to them about. In Visnuk of KNU. Series Geography, 45, 49–50. (In Ukranian).

Komliev, O. O., 2001. "Objects" of geomorphology about. In Phys. geography and geomorphology, 73–81. (In Ukranian).

Komliev, O. O., 2002a. The modern concept of geomorphology about. In Ukranian geography journal, 2, 10–16. (In Ukranian).

Komliev, O. O., 2002b. Asthenospheric layers and self-oscillation of the Earth's topography on. In Phys. geography and geomorphology, 43, 36–44. (In Ukranian).

Komliev, O. O., 2003. The relief of the Earth and the geomorphological form of the movement of matter. In Phys. geography and geomorphology, 44, 5–9. (In Ukranian).

Komliev, O. O., 2005. Historical and dynamic geomorphosystems of geomorphological formations of the Ukrainian shield. Abstract dis. dr. of geogr. sc. Kyiv, 37 (In Ukranian).

Komliev, O. O., 2022. Relief of Europe. Monograph. Kiev, 228 https://geo.knu.ua/biblioteka/pidruchnyky-ta-navchalni-posibnyky/ (In Ukranian)

Makhachek, F., 1959, 1961. Relief of the Earth (in 2 volumes). Monographs. Publishing forein literature, (1, 624), (2, 704).

Pozdnyakov, A. V., Chervanev I. G., 1992. Self-organization in the development of relief forms. Monograph. Nauka, 204.

Relief of the Earth (morphostructure and morphosculpture). Monograph. 1967. Translation from English : Nauka, 334.

Rosly, I. M., Koshik, Yu. A., Andriyash, O. P., Grubrin, Yu. L., Palienko, E. T., 1990. Geomorphology of the Ukrainian SSR: Textbook. Kyiv : Vishcha school, 287. (In Ukranian).

Semenenko N. P., 1975. Continental crust. Monograph. Kyiv : Naukova Dumka, 200. (In Ukranian).

Sokolovsky, I. L., 1973 Patterns of the development of the relief of Ukraine. Monograph. Kyiv : Naukova Dumka, 167. (In Ukranian).

Tsys, P. N., 1962. Geomorphology of Ukraine. Monograph. Lviv : Publishing Lviv university, 210. (In Ukranian).

Vakhrushev, B. O., Kovalchuk, I. P., Komliev, O. O., Kravchuk, Y. S., Palienko, E. T., Rudko, G. I., Stetsyuk, V. V., 2010. Relief of Ukraine. Monograph. Kyiv : Vidavnichiy Dim "Word", 688. ISBN 978-966-194-043-6. (In Ukranian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3860

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.