№ 1 (2017)

Випуск 1

Зміст

Статті

Ivan BAKLYTSKYI
Inna HALETSKA, Olesia GUNKO
PDF
Іryna HORBAL, Аnnа KRAVCHUK
Sofia HRABOVSKA
PDF
Nataliya ZHYHAYLO, Khrystyna HOMIK
PDF
Olena KVAS
PDF
Oksana Kikinezhdi
PDF
Iryna KOCHERHINA
PDF
Nadiia LEVUS, Anna TROFYMLIUK
PDF
Tetiana PARTYKO, Mariana IESYP
Oksana RYBAK
PDF
Oksana SENYK
PDF
Oksana STELMAH
PDF
Valentyna STETS’
PDF
Olena SHTEPA
PDF