ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕОДИНАМІЧНИХ І ГЕОФІЗИЧНИХ ЕФЕКТІВ
У ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЯХ СТРУКТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ
ОБОЛОНОК ЗЕМЛІ

V.V. Fourman

Анотація


Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують
структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифіка-
ції структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослі-
дження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів
дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі
(рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними
явищами всередині континентів і океанів. Найінформативнішими є використання
глобальної моделі для планети загалом і платформної моделі для континентів і зон
переходу. Розглянуто загальні проблеми тектоніки і геодинаміки Землі і зроблено
огляд головних проблемних питань, що зумовлюють напрями досліджень з осмис-
лення фізичної картини не тільки структур, а й процесів і взаємодій, що виникають
у глибинних оболонках нашої планети. До них належать дослідження глобальної
структурної асиметрії планети, доктрина нелінійної геодинаміки, будова, тектоніка
і геодинаміка мантії Землі, рух континентів. Головними силами, що діють у зоні
субдукції, є повільні конвективні течії в підлітосферній мантії і затягування в ман-
тію слеба плити, що занурюється. Залежно від швидкості конвергенції, віку літо-
сфери і напряму руху плит, що взаємодіють, виділяють кілька типів зон субдукції.
На матеріалі даних про тектонічні деформації та рухи виявлено причини текто-
нічної рухливості кори платформ на різних глибинах. Обговорено шляхи і перспек-
тиви подальшого розвитку геофізики як науки. З дотриманням умов подібності до-
сліджено правомірність фізичного моделювання процесів формування великих
розломів у зонах розтягання літосфери. На прикладі моделювання Альпійської та
Карпатської гірських споруд показано ефективність комплексування різних геофі-
зичних даних для отримання достовірних геодинамічних ситуацій.
Ключові слова: геодинаміка, термодинаміка, тектоніка, структури Землі, моде-
лювання, глибинні процеси, фізичне моделювання, деформація розтягання, струк-
тура, геодинаміка літосфери, глибинна будова, геодинаміка мантії Землі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.