ПАМ’ЯТКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ ГАЛИЦЬКОГОПРИДНІСТЕР’Я: СТАН ОХОРОНИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОТУРИСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Vitaliy Brusak, Sofia Paljanycja

Анотація


Наведено перелік і схарактеризовано сучасний стан охорони пам’яток неживої природи(геологічні, геоморфологічні, гідрологічні) Галицького Придністер’я в районі розташування Галицького національного природного парку. Проаналізовано можливості використання пам’яток неживої природи в рекреаційно-туристичній діяльності Галицького НПП, розроблено мережу одно- і багатоденних геотуристичних маршрутів. Розглянуто перспективи створення національного геопарку “Галицьке Придністер’я”.


Ключові слова


пам’ятки неживої природи, геологічні, геоморфологічні й гідрологічні пам’ятки природи, геотуристичні маршрути, національний геопарк, Галицьке Придністер’я, Галицький національний природний парк.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуцький А. Палеолітична стоянка Галич ІІ: проблеми стратиграфії та хронології / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник [та ін.] // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2010. – Вип. 13. – С. 17–46.

Богуцький А. Б. Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук [та ін.] // Фізична географія і геоморфологія. – 2011. – Вип. 3 (64). – С. 144–153.

Богуцький А. Б. Високі тераси Дністра в околицях с. Довге на Івано-Франківщині / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук [та ін.] // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, ч. 1. – С. 123–131.

Богуцький А. Б. Єзупіль VII–IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер’я / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник [та ін.] // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 104–114.

Брусак В. Методичні аспекти класифікації і паспортизації геологогеоморфологічних пам’яток природи / В. Брусак, В. Бакун // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2011. – Вип. 39.– С. 44–51.

Брусак В. Пам’ятки неживої природи Галицького району Івано-Франківської області: сучасний стан та перспективи екотуристичного використання / В. Брусак, Б. Баюнова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 158–171.

Брусак В. П. Перспективи екотуристичного використання пам’яток неживої природи Галицького району Івано-Франківської області та створення геопарку “Галицьке Придністер’я” / В. П. Брусак // Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму. – 2013. – № 1 (3). – С. 177–188.

Гнатюк Р. М. Розріз верхньоплейстоценового ґрунтово-лесового покриву в районі палеолітичної стоянки Межигірці 1 (Галицьке Придністер’я) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 95–112.

Гриценко В. П. Геологічні пам’ятки природи України : проблеми вивчення, збереження та раціонального використання / В. П. Гриценко, А. А. Іщенко, Ю. О. Русько, В. І. Шевченко. – К., 1995. – 60 с.

Зінько Ю. Класифікація і територіальне планування природоохоронних геоморфологічних об’єктів / Ю. Зінько // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 1998. – Вип. 21. – С. 130–133.

Зінько Ю. Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат : структура, особливості поширення та використання / Ю. Зінько, В. Брусак, Р. Гнатюк, Р. Кобзяк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : матеріали Міжнар. семінару, присв. 90-річчю від дня народж. проф. П. Цися. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 260–280.

Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2011. – Вип. 3 (64). – С. 41–55.

Клапчук М. Н. Новые данные о палеолите и мезолите в Ивано-Франковской области / М. Н. Клапчук, Л. Н. Микитенко // Археологические открытия 1975 г. – М., 1976. – С. 335.

Клапчук М. Н. Новые данные о палеолите и мезолите Прикарпатья / М. Н. Клапчук // Сов. археология. – 1983. – № 4. – С. 103–118.

Клапчук М. Н. Позднепалеолитическая стоянка Межигирцы 1 / М. Н. Клапчук // Краткие сообщения Ин-та археологи СРСР. – 1981. – Вып. 165. – С. 58–63.

Ковальська Л. В. Особливості карстового рельєфу території Галицького національного природного парку / Л. В. Ковальська // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Гримайлів, Тернопіль : Джура, 2008. – С. 136–139.

Ковальська Л. В. Атрактивні об’єкти неживої природи Галицького НПП та їх використання у рекреації / Л. В. Ковальська // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 2 : матеріали наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – С. 143–148.

Ковальська Л. В. Сучасний стан розвитку туризму у Галицькому національному природному парку / Л. В. Ковальська // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012 – С. 281–284.

Коротенко Н. Е. Геологические памятники Украины : справочник-путеводитель / Н. Е. Коротенко, А. С. Щирица, А. Я. Каневский и др. – Киев : Наук. думка, 1987. – 156 с.

Кравчук Я. С. Геоморфологія Передкарпаття / Я. С. Кравчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 187 с.

Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі / Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак [та ін.] // Наук. вісник Чернів. ун-ту. – 2012. – Вип. 612–613 : Географія. – С. 102–107.

Мончак Л. С. Геологічний путівник Івано-Франківської області / Л. С. Мончак, О. Р. Стельмах, В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 240 с.

Рудницький С. Знадоби до морфології подільського сточища Дністра / С. Рудницький // Збірник праць НТШ. – 1913. – Т. 16. – 311 с.

Приходько М. М. Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини / М. М. Приходько, У. М. Абрамюк, І. І. Бойчук. – Івано-Франківськ, 2000. – 272 с.

Проект організації території Галицького НПП, охорони, відтворення і рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів / В. Брусак, Л. Крамарець, Р. Гнатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Т. 1. – 546 с.

Проект організації території Галицького НПП, охорони, відтворення і рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів / В. Брусак, Л. Крамарець, П. Шубер [та ін.]. – Львів, 2012. – Т. 2. – 308 с.

Ситник О. С. Стратифіковані пам’ятки палеоліту в околицях Галича / О. С. Ситник, А. Б. Богуцький, Л. В. Кулаковська // Археологія. – 1996. – № 3. – С. 86–97.

Ситник О. Комплексні археологічно-геологічні дослідження палеолітичного поселення Галич І // О. Ситник, А. Богуцький // Нові технології в археології. – Київ; Львів, 2002. – С. 189–202.

Цись П. М. Геоморфологія УРСР / П. М. Цись. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – 222 с.

Шевчук О. М. Геотуристичний потенціал Івано-Франківщини / О. М. Шевчук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. – С. 352–360

Яцишин А. Основні етапи верхньопліоцен-нижньоплейстоценового морфо-, літогенезу долини Дністра у районі Галицького Придністер’я / А. Яцишин // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 379–394.

Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) / pod red. T. Madeyskiej // Studia Geologica Polonika. – 2002. – Vol. 119. – 392 s.

Sytnik А. Naddniestrze Halicza – nowy ośrodek paleolitu na Ukrainie / А. Sytnik, A. Bohutskyj // Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętnosci. – 2001. – Т. 64. – S. 208–211.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.47.814

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)