СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Ivan Rovenchak, Maryana Yaroshevych

Анотація


Процес формування нових галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери приво­дить до потреби їхнього географічного вивчення. Це, відповідно, зумовлює формування нових наукових напрямів, які з розвитком теоретико-методологічної бази набувають рис нових наукових дисциплін. Інтерес до вивчення геопросторових особливостей транспортної інфра­структури безперервно зростає. Формування географії транспортної інфраструктури як окремого наукового напряму пов’язане, насамперед, з розвитком ринкового господарства. Один із клю­чових чинників – територіальний поділ праці, який зумовив інтенсифікацію обмінних процесів. У дослідженнях з географії транспортної інфраструктури, перш за все, враховано закони суспільного виробництва. Безперервне функціонування транспортної системи є матеріальною основою, без якої досягнення сталого економічного зростання є неможливим. Економіка будь-якої держави не може ефективно функціонувати без транспорту, оскільки він являє собою сполучну ланку від виробництва до споживання різних галузей господарства.

Виділення географії транспортної інфраструктури в окрему галузь у значній мірі зумовлено також її зв’язками із іншими, зокрема географічними дисциплінами: фізичною географією, соціальною та політичною географією, економікою транспорту тощо. Економіко-географічні особливості країн та регіонів безпосередньо впливають на транспортні системи – загальну конфі­гурацію транспортної мережі, обсяги перевезень, структуру вантажообороту, та напрям основних вантажних потоків.

Висвітлено місце географії транспортної інфраструктури в загальній системі географічних наук, розглянуто основні підходи до визначення найважливіших категорій цього наукового напряму, розкрито специфіку транспортної інфраструктури як невід’ємної складової функціону­вання господарства та вплив транспорту на соціально-економічне становище країни.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 275–282 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10193


Ключові слова


транспорт; транспортна інфраструктура; географія транспорту; економічна географія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bordun, O., & Zabarylo, A. (2004). Formation of transport infrastructure geography as scientific field. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 30, 28–31. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2004.30.3373 (in Ukrainian).

Holikov, A. P., Oliynuk, Y. B., & Stepanenko, A. V. (1997). Introduction to the economic and social geography. Kyiv: Lybid`, 320 p. (in Ukrainian).

Pistun, M. D. (1996). Basic theory of social geography. Kyiv: Vyshcha shkola, 231 p. (in Ukrainian).

Rovenchak, I. I. (1994). Transport system. In O. I. Shabliy (Ed.). Social and Economic Geography of Ukraine (pp. 361–369). Lviv: Svit (in Ukrainian).

Rudnytskyi, S. (1994). Why we want independent Ukraine? Lviv: Svit, 416 p. (in Ukrainian).

Saushkin, Y. H. (1973). Economic geography: history, theory, methodology, practice. Moscow: Musl`, 559 p. (in Russian).

Topchiev, O. H. (2001). Basis of human geography. Odesa: Astroprynt, 560 p. (in Ukrainian).

Shabliy, O. I. (1993). Academician Stepan Rudnytskyi – founder of Ukrainian geography. Lviv, Munich, 220 p. (in Ukrainian).

Shabliy, O. I. (1976). Transport as a subsystem of industrial infrastructure. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 10, 75–79 (in Ukrainian).

Yatskivskiy, L.Y., & Zevkalov, D.V. (2007). General transport course. Kyiv: Aristey, 504 p. (in Ukrainian).

Blum, Otto (1936). Verkehrsgeographie. Berlin: Springer, 146 pp. (in German).

Bunge, William (1962). Theoretical geography. Lund: Gleerup, 210 p.

Haggett, Peter (1983). Geography: Modern synthesis. New York: Harper Collins, 644 p.

Hettner, Alfred (1927). Geographie: ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau: Hirt, 463 p. (in German).

Ullman, Edward Luis (1954). Transportation geography. University of Washington. Office of Naval Research, Report 9, Seattle, Washington. 19 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10193

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)