ЗМІНА ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ОСУШЕНИХ ҐРУНТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Volodymyr Haskevych

Анотація


Дерново-підзолисті (Albeluvisoils Gleyic), лучні (Gleyic Chernic Phaeozems) та дернові (Arenosols) ґрунти є типовими для території Малого Полісся. У природному стані ці ґрунти перезволожені, мають незадовільні фізичні властивості, малопридатні для сільськогоспо­дарського використання. Після осушувальних меліорацій ґрунти інтенсивно використовують під ріллею, пасовищами, сіножаттями.

Осушення призвело до суттєвого зниження рівня ґрунтових вод, спричинило посилення промивного водного режиму, інтенсифікувало процеси лесиважу, що позначилось на фізичних властивостях ґрунтів, зокрема, на гранулометричному складі. На меліорованих територіях посилилась аридизація, активізувались дефляційні процеси. У дефльованих дерново-підзолистих ґрунтах виявлено полегшення гранулометричного складу внаслідок зменшення в орних горизон­тах вмісту мулу і дрібного пилу.

Більш суттєвих змін зазнає гранулометричний склад ґрунтів внаслідок посилення промивно­го водного режиму після осушення. Вміст фізичної глини в орному горизонті дерново-підзолистих зв’язнопіщаних ґрунтів зменшився на 1,63 %, супіщаних – на 5,30–6,20 %. У гумусово-акумулятивному орному горизонті лучних ґрунтів вміст фізичної глини зменшився на 2,40–1,60 %, дернових ґрунтів – на 1,27–6,39 %. Вимивання дренажними водами дрібних гранулометричних фракцій призводить до збільшення вмісту піщаних фракцій і полегшення гранулометричного складу ґрунтів, зміни градації ґрунтів на рівні різновиду.

Зменшення вмісту фізичної глини зумовлює погіршення фізичних, фізико-хімічних, агроно­мічних властивостей ґрунтів, а отже, спричиняє розвиток деградаційних процесів: знеструкту­рення, дефляції, дегуміфікації, деградації водно-повітряного і поживного режимів, аридизації. Це дало підставу трактувати полегшення гранулометричного складу осушених ґрунтів як “грануло­метричну деградацію” і зачислити її до типу фізичної деградації ґрунтів.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 42–52 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10167


Ключові слова


Мале Полісся; осушувальні меліорації; ґрунти; гранулометричний склад; фізична глина; гранулометрична деградація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Haskevych, V., & Poznjak, S. (2004). Dried mineral Soils of Small Polissya. Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, 229 p. (in Ukrainian).

Haskevych, V. G. (2010). Theoretical Fundamentals and Applied Aspects of Soils Degradation of Small Polissya (Unpublished doctoral dissertation). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 851 p. (in Ukrainian).

Dobrovolski, G. V. (2002). Degradation and guard of soils. Moscow: Moscow University Publishing house, 654 pp. (in Russian).

Zaidelman, F. R. (2009). The granulometric composition of soils and its change under the influence of melioration. In Genesis and ecological bases of soil and landscape reclamation (pp. 335–336). Moscow: Moscow University Publishing house (in Russian).

Medvedev, V. V., & Laktionova, T. N. (2011). Texture of Ukrainian Soils (genetic, environmental and agronomical aspects). Kharkov: Apostrof, 292 p. (in Russian).

Medvedev, V. V. (2013). Physical degradation of chernozems. Diagnostics. The reasons. Consequences. The prevention. Kharkov: Gorodskaya tipografiya, 324 p. (in Russian).

Medvedev, V. V. (2015). Soil agronomic and environmental physics. Kharkiv: Smuhasta typografiya, 312 p. (in Ukrainian).

Shein, E. V., & Karpachevskyi, L. O. (Eds.) (2007). Theories and methods of physics of soils. Moscow: Grif and K, 616 p. (in Russian).

Tychyna, L. K. (2001). Dynamics of granulometric composition of drained hydromorphic soils of Polissya. Visnyk of Agrarian Science, 6, 79–80 (in Ukrainian).

Shein, E. V. (2005). Course physics of soils. Moscow: Moscow University Publishing house, 432 p. (in Russian).

Shein, E. V., & Goncharov, V. M. (2006). Agrophysics. Rostov-on-Don: Feniks, 400 p. (in Russian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10167

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)