Про підходи до сутності і значення фінансового аналізу у системі фінансового менеджменту

Karina Nazarova, Kostiantyn Bezverkhyi, Volodymyr Hordopolov

Анотація


Анотація. Господарська діяльність будь-якого підприємства для визначення результатів його функціонування потребує проведення детального аналізу. Проте сьогодні існує багато видів аналізу господарської діяльності – економічний, фінансової звітності, статистичний, стратегічний, управлінський (внутрішньогосподарський), фінансовий, функціонально-вартісний аналіз тощо. Наведений перелік різних видів аналізу не дає змоги вибрати саме той вид аналізу, який повністю відповідав би потребам управління, а саме прийняття управлінських рішень за результатами його проведення. Вважаємо, що доцільно звернути увагу на фінансовий аналіз. Саме тому для прийняття правильного управлінського рішення важливого значення набуває розуміння економічної сутності поняття «фінансовий аналіз» з урахуванням всіх тенденцій його розвитку. Мета статті – обґрунтування, узагальнення та поглиблення підходів до визначення економічної сутності поняття «фінансовий аналіз» для удосконалення термінологічного апарату, а також дослідити значення фінансового аналізу, що допоможе розвинути теорію фінансового менеджменту. Це дослідження ґрунтується на довідковій літературі за 1998-2021 роки, монографіях, наукових статтях (у тім числі, що входять до науковометричної бази Scopus) і матеріалах наукових конференцій, в яких розглядається питання визначення економічної сутності поняття «фінансовий аналіз». Під час проведення дослідження було використано такі наукові методи: аналізу та синтезу (сформовано матрицю визначень поняття «фінансовий аналіз» у проаналізованій вибірці літературних джерел, опублікованих протягом 1998-2021 років); бібліометричний аналіз (для побудови візуалізації найбільш вживаних понять, що стосуються фінансового аналізу за допомогою програмного забезпечення VOSviewer); графічного (унаочнення розподілу авторів, що пропонують визначення категорії «фінансовий аналіз»); групування (формування підходів до визначення економічної сутності поняття «фінансовий аналіз»); кластерний аналіз (для кластеризації досліджень у сфері фінансового аналізу); спостереження (виділення авторів, що наводять тлумачення економічної категорії «фінансовий аналіз»); логічного узагальнення результатів (формулювання висновків). На підставі проведеного дослідження визначено практичну цінність наукового дослідження, яке полягає в тому, що отримані авторами результати сприятимуть формуванню світогляду щодо розуміння економічної сутності поняття «фінансовий аналіз». Враховуючи запропоноване визначення категорії «фінансовий аналіз», виділено основні інформаційні джерела його здійснення, що дасть змогу суб’єктам господарювання ефективно провадити свою діяльність і досягати поставлених цілей. За результатами проведеного дослідження проаналізовано різні підходи авторів до тлумачення такої економічної категорії як «фінансовий аналіз». Більшість дослідників (28,00 %) трактують його як процес дослідження фінансового стану і результатів діяльності підприємства. Розглянувши й узагальнивши підходи різних авторів щодо визначення економічної сутності поняття «фінансовий аналіз», пропонуємо авторське бачення його як інструмент аналізу, який, як джерело фінансової інформації, використовує фінансову звітність підприємства, на підставі якої оцінюється фінансовий стан і результати його господарської діяльності, що забезпечує прийняття відповідних управлінських рішень керівництвом підприємства.

Ключові слова: аналіз, фінансовий аналіз, методологія, підходи, сутність, поняття


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.61.0.6105

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.