СИНТЕЗ БІМЕТАЛЕВИХ НАНОЧАСТИНОК Ag x Cu y СТАБІЛІЗОВАНИХ 
ПОЛІБУТИЛМЕТАКРИЛАТОМ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК 
НАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ КОМПОЗИЦІЙ

L. Bazylyak

Анотація


Запропоновано метод синтезу біметалевих наночастинок Ag x Cu y з одночасною стабілізацією 
їхньої поверхні полібутилметакрилатом за умов гетерогенної нуклеації. Методом електронної 
мікроскопії досліджено форму і розмір синтезованих наночастинок Ag х Cu у . З’ясовано, що всі 
отримані біметалеві наночастинки є кулеподібної форми з середнім діаметром 70 ± 30 нм. За 
допомогою рентгенофазового аналізу досліджено фазовий склад отриманих біметалевих 
наночастинок Ag х Cu у і виявлено, що їхній елементний склад задовільно узгоджується з вихідним 
співвідношенням компонентів. Водночас доведено, що стабільність до окиснення синтезованих 
біметалевих наночастинок зростає зі збільшенням у них вмісту срібла, що може свідчити про 
утворення евтектичних сумішей срібла та міді. На підставі даних енергодисперсійного аналізу та 
ІЧ-спектроскопії отриманих продуктів запропоновано схему формування стабілізувальної оболонки 
на поверхні біметалевих наночастинок Ag х Cu у , яка охоплює ініціювання процесу гідразил-
радикалами та подальшу полімеризацію бутилметакрилату на поверхні частинки. Доведена 
можливість використання синтезованих наночастинок Ag х Cu у як наповнювачів для 
електропровідних полімерних композицій, висока електропровідність яких забезпечується 
утворенням ланцюжків провідності за участю наночастинок Ag 3 Cu. 

Ключові слова: кінетика, біметалеві наночастинки, срібло, мідь, електропровідні 
композиції.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.